JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ ROCZNE SPRAWOZDANIE Z ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA 2019 ROK?

JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ ROCZNE SPRAWOZDANIE Z ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA 2019 ROK?

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, iż szkolenie w dniu 05 lutego br. pn. „Jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie z odbioru odpadów komunalnych za 2019 rok - warsztaty z zakresu sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnym”, zostaje odwołane z uwagi na zmianę ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2020/150/1), która przesuwa terminy składania sprawozdań oraz z uwagi na brak modułu sprawozdawczego dla gmin w bazie BDO. 

 

Nowy termin szkolenia zostanie ustalony po uruchomieniu modułu sprawozdawczego w BDO, o czym Państwa poinformuję osobiście. 

 

Terminy składania sprawozdań, zgodnie ze znowelizowaną ustawą to: 

 

„Art. 12a. 1. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1 i art. 9nb ust. 1 (podmioty), przekazuje się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

2. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9q (gminy), przekazuje się w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.

3. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9s (marszałkowie), przekazuje się w terminie do dnia 31 października 2020 r.”.

 

 

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz  Sabina Kowalska zapraszają  na szkolenie pt.:

„JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ ROCZNE SPRAWOZDANIE Z ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA 2019 ROK -  WARSZTATY Z ZAKRESU SPRAWOZDAŃ O ODEBRANYCH I ZEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH, ODEBRANYCH NIECZYSTOŚCIACH CIEKŁYCH ORAZ REALIZACJI ZADAŃ 
Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYM”,


zaplanowane w terminie 05 lutego 2020 r. tj. środa,
w godzinach 9:00–14:00 
w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Cel szkolenia: jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie z odbioru odpadów komunalnych za rok 2019? Jak weryfikować poprawność sprawozdań przekazywanych przez firmy odbierające odpady? Jak uzyskać rzetelne dane od podmiotów odbierających odpady? A także jaki wpływ na nowe sprawozdania mają zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Szkolenie prowadzone w formie warsztatów.

 

Szkolenie skierowane jest do: osób zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi; do osób odpowiedzialnych za przygotowanie rocznego sprawozdania w imieniu wójta, burmistrza/ związku międzygminnego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok.

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - Sabina Kowalska, od kilkunastu lat związana z ochroną środowiska i gospodarką odpadami; od 1993 roku kierowała działem gospodarki odpadami w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Funkcje Prezesa międzygminnej spółki „Eko Dolina” pełni od momentu jej założenia, tj. od 1998 roku. Jest autorką szeregu dokumentów o charakterze strategicznym dla regionalnej gospodarki odpadami, w tym: program gospodarki odpadami dla aglomeracji gdyńskiej i miast sąsiadujących, analizy technologiczne  i ekonomiczne oraz studium wykonalności dla zakładu zagospodarowania odpadów w Łężycach. Obecnie zarządza wybudowanym zakładem zatrudniającym 97 osób i przygotowuje  kolejne fazy jego rozwoju i rozbudowy. Wspomaga także kształcenie kadr w dziedzinie ochrony środowiska, sprawując opiekę merytoryczną doktorantów i magistrantów  oraz kilkunastu staży i praktyk zawodowych. Prowadzi szkolenia w zakresie wdrażania projektów finansowanych ze środków unijnych. Współpracuje z szeregiem szkół w dziedzinie ochrony środowiska; działa w organizacjach ekologicznych i branżowych (PKE, KIGO, KFDZOM, PSBFP).

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

1.   BDO – omówienie zasad działania modułu sprawozdawczego podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiotu zbierającego odpady.  

 

2. BDO – omówienie zasad działania modułu sprawozdawczego gminy. 

 

3. Sposób przygotowania danych niezbędnych do przygotowania sprawozdania. 

 

4. Podstawy prawne sprawozdawczości, w tym między innymi omówienie sprawozdań: 

 

-  w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 4 stycznia 2017 r., 

-   w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska z dnia 6 marca 2017 r.,

-   w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych, frakcji odpadów komunalnych z dnia 27 grudnia 2016 r.,

-  w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania z dnia 22 grudnia 2017 r.,

-    w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi z dnia 26 lipca 2018 r. (uznany za uchylony) – na bazie tego rozporządzenia zbudowano moduł sprawozdawczy BDO.

 

5. Obliczanie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych, frakcji odpadów komunalnych oraz obliczanie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

6. Sprawozdawczość gmin - na co zwrócić uwagę?, jak dokumentować dane źródłowe?, jak weryfikować sprawozdania podmiotu odbierającego odpady?, sprawozdania PSZOK, sprawozdania podmiotu zbierającego odpady. 

 

7. Warsztaty w zakresie wypełniania sprawozdań gminnych, obliczania poziomów recyklingu i poziomów redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji (z wykorzystaniem materiałów drukowanych).

Informacje podstawowe

Dane do faktury

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl