„USTALANIE OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ – ART. 269 UST. 1 PKT 1 USTAWY PRAWO WODNE”

„USTALANIE OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ – ART. 269 UST. 1 PKT 1 USTAWY PRAWO WODNE”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, iż w związku z trwającym zakazem zgromadzeń i imprez obowiązującym do odwołania https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia konferencja  pn. „Ustalanie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo wodne”, zaplanowana na dzień 01 kwietnia br. zostaje odwołana.

 

Uprzejmie informuję, iż konferencja zostanie zorganizowana w przedmiotowym temacie w innym, dogodnym terminie. 

Państwa karty zgłoszenia są aktualne.

 

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Krzysztof Gruszecki
zapraszają na konferencję bezpłatną dla Członków Stowarzyszenia pn.

 

 „Ustalanie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej –

art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo wodne”

realizowaną w ramach projektu pt.:

„Kompendium wiedzy z ochrony środowiska i gospodarki wodnej –
konferencje i warsztaty edukacyjne dla pracowników JST”

zaplanowaną w terminie 01 kwietnia 2020 r. tj. środa, w godzinach 9:00 - 15:00
w sali konferencyjnej Hotelu Eco w Łowiczu, ul. Podrzeczna 22.

 

Celem projektu jest:  dyskusja i wymiana poglądów na tematy związane z ochroną prawną środowiska i jego zasobów, ze szczególnych uwzględnieniem obowiązków, jakie nakładają aktualne przepisy prawne oraz przygotowanie uczestników konferencji do weryfikacji stopnia realizacji tych obowiązków.

 

Celem konferencji jest:  przybliżenie zasad i procedur ustalania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z art. 269 ust. 1 ustawy Prawo wodne ustalanej przez organy gmin.

 

Konferencja adresowana jest do: pracowników: wydziałów ochrony środowiska zajmujących się gospodarką wodną oraz wydziałów budownictwa w urzędach gmin.

 

Wybór i opracowanie materiałów oraz wystąpienia podczas konferencji  – radca prawny Krzysztof Gruszecki, autor licznych opinii i ekspertyz dotyczących prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego; w latach 2004-2009 sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku i w Bydgoszczy; w latach 1995-2003 etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy; autor ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony środowiska, postępowania administracyjnego oraz sądowo administracyjnego, w tym „Prawo ochrony środowiska. Komentarz” (Warszawa 2008, 2009, 2011), „Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz” (Kraków 2005, Warszawa 2010, 2013), „Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz” (Wrocław 2009. Lex (El.) 2013), „Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów” (Wrocław 2010, 2011).

 

Świadczenia dodatkowe:

Materiały konferencyjne i artykuły promocyjne, certyfikat, serwis kawowy, lunch. 

 

 

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI XI

 

SESJA 1

 

1. ZAKRES PRZEDMIOTOWY USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. PRAWO WODNE.

2. ORGANY WŁAŚCIWE W SPRAWACH GOSPODAROWANIA WODAMI WG NOWYCH PRZEPISÓW. STRUKTURA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO „WODY POLSKIE”.

 

3. POJĘCIA USTAWOWE:

 • znowelizowana definicja ścieków. Konsekwencje wyłączenia wód opadowych i roztopowych z definicji ścieków.

 

4. KORZYSTANIE Z WÓD – RODZAJE I ZASADY KORZYSTANIA Z WÓD:

 • powszechne korzystanie z wód,
 • zwykłe korzystanie z wód,
 • szczególne korzystanie z wód: – wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej – jako nowy rodzaj szczególnego korzystania z wód.

 

5. USŁUGI WODNE:

 • wiadomości ogólne,
 • na czym polega świadczenie usług wodnych. Katalog usług wodnych,
 • rodzaje usług wodnych, za które pobierane są opłaty.

 

6. PYTANI I DYSKUSJA.

 

7. PANEL DYSKUSYJNY.

 

 

SESJA 2

 

8. OPŁATA Z TYTUŁU ZMNIEJSZENIA NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ NA SKUTEK WYKONYWANIA NA NIERUCHOMOŚCI O POWIERZCHNI POWYŻEJ 3 500 M2 ROBÓT LUB OBIEKTÓW BUDOWLANYCH TRWALE ZWIĄZANYCH Z GRUNTEM, MAJĄCYCH WPŁYW NA ZMNIEJSZENIE TEJ RETENCJI PRZEZ WYŁĄCZENIE WIĘCEJ NIŻ 70% POWIERZCHNI NIERUCHOMOŚCI Z POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ NA OBSZARACH NIEUJĘTYCH W SYSTEMY KANALIZACJI OTWARTEJ LUB ZAMKNIĘTEJ.

 

9. PODMIOTY PONOSZĄCE OPŁATĘ.

 

10. WYŁĄCZENIA Z OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY.

 

11. WYSOKOŚĆ OPŁATY:

 • od czego zależy? wielkość powierzchni uszczelnionej, kompensacja retencyjna,
 • sposób obliczania wysokości opłaty, jednostkowe stawki opłaty, okres rozliczeniowy.

 

12. USTALENIE OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ:

 • obowiązki wójta/burmistrza/prezydenta miasta, jako organu właściwego.

 

13. PROCEDURA USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ:

 

1. INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY:

 • forma i konieczne elementy treści informacji,
 • wymogi prawidłowego doręczenia informacji – zakres zastosowania przepisów KPA,

2. REKLAMACJA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA USŁUGI WODNE:

 • przypadki, kiedy reklamacja przysługuje i dopuszczalna częstotliwość jej składania,
 • procedura rozpatrzenia reklamacji,
 • forma i skutki uznania reklamacji,
 • decyzja o nieuznaniu reklamacji. Sposób zaskarżenia decyzji i jego wpływ na jej wykonalność.

3. DECYZJA O WYSOKOŚCI OPŁATY. KIEDY WYDAWANA?

 • treść decyzji o wysokości opłaty,
 • postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wysokości opłaty,
 • wszczęcie postępowania, termin do wydania decyzji, uprawnienia zobowiązanego do poniesienia opłaty, jako strony postępowania,
 • wykonalność decyzji i sposób jej zaskarżenia,

4. TERMIN I SPOSÓB UISZCZENIA OPŁATY PRZEZ ZOBOWIĄZANEGO.

 

14. PODZIAŁ WPŁYWÓW ZA OPŁATY Z TYTUŁU ZMNIEJSZENIA NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ MIĘDZY ORGANY GOSPODARUJĄCE WODAMI.

 

15. ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. – ORDYNACJA PODATKOWA W ZAKRESIE PONOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI WODNE. ULGI W UISZCZANIU OPŁAT I PROCEDURA ICH UDZIELANIA.

 

16. PRZYMUSOWE ŚCIĄGNIĘCIE OPŁAT ZA USŁUGI WODNE. ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 17 CZERWCA 1966 R. O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI.

 

17. PYTANI I DYSKUSJA.

 

18. PANEL DYSKUSYJNY.

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Informacje podstawowe

Dane do faktury

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl