O Stowarzyszeniu l SPIGDB

o STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Prezentacja naszej firmy dekamet2

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury jest organizacją samorządów związanych z subregionem dorzecza Bzury, mające na celu wspieranie idei samorządności, ochrony wspólnych interesów oraz współdziałania na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturowego tego obszaru.

 

 

Stowarzyszenie reprezentuje interesy zrzeszonych powiatów i gmin członkowskich oraz ogółu społeczeństwa.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie poprzez:

 

1) reprezentowanie zrzeszonych członków Stowarzyszenia na forum krajowym i międzynarodowym,

2)  inicjowanie i opiniowanie projektów gospodarczych, strategicznych - dotyczących działalności wspólnej zrzeszonych podmiotów oraz obszarów ich działania,

3) propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych samorządów i realizowanych zadań zleconych lub powierzonych,

4)   inspirowanie i podejmowanie wspólnych działań, mających wpływ na   rozwój społeczności objętych działaniem zrzeszonych podmiotów,

5)   inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw w celu pozyskiwania środków finansowych krajowych i zagranicznych, służących społeczno - gospodarczemu rozwojowi samorządów, w tym restrukturyzacji obszarów wiejskich,

6)  podejmowanie wspólnych działań organizacyjnych, inwestycyjnych mających na celu zrównoważony rozwój obszaru działania zrzeszonych podmiotów w szczególności w zakresie: 

a)   gospodarki wodnej oraz ochrony wód dorzecza rzeki Bzury,

b)   gospodarki odpadami,

c)   poprawy stanu dróg,

d)   rozwoju przetwórstwa rolno - spożywczego i drobnej przedsiębiorczości,

7)   działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz rozwój edukacji dostosowanej do przemian zachodzących na obszarze działania stowarzyszenia, w tym edukacji ekologicznej,

8)  opracowanie i wdrażanie projektów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych prowadzących do rozwoju przedsiębiorczości, poprawy warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich i miast, w tym ekonomii społecznej,

9)  inicjowanie i wspieranie budowy i organizacji pierwotnego rynku rolnego oraz rolniczych grup producenckich, 

10) prowadzenie pracy informacyjnej oraz działalność usługowa w zakresie informacji,

11) prowadzenie pracy konsultacyjnej, w tym doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

12 )prowadzenie pracy programowej, w tym badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, badanie rynku i opinii publicznej, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna mająca na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin działalności samorządów terytorialnych i innych Członków Stowarzyszenia,

13) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie książek, czasopism i pozostałych periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,

14 )prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym pozaszkolne formy edukacji, pozaszkolne formy edukacji artystycznej oraz działalność wspomagająca edukację,

15) prowadzenie działalności promocyjnej osiągnięć gmin i powiatów zrzeszonych w Stowarzyszeniu, dotyczącej problematyki Stowarzyszenia, jego Członków oraz ogółu społeczności,

16) upowszechnienie zasad i dostosowanie się do wymogów i praw obowiązujących w Unii Europejskiej, tworzenie podstaw ekonomicznych do harmonijnej przyszłej współpracy z partnerami zagranicznymi,

17) wspieranie uczestnictwa gmin i powiatów zrzeszonych w Stowarzyszeniu   i Podregionie Północnym województwa łódzkiego w programach Unii Europejskiej oraz skutecznego wykorzystania unijnych środków pomocowych,

18) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz pomoc w działalności wspierającej usługi finansowe i udzielania kredytów,

19) podtrzymywanie tradycji kulturowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości historycznej, obywatelskiej i kulturowej,

20 )podtrzymywanie tożsamości regionalnej mieszkańców regionu, ich odpowiedzialności za ochronę dziedzictwa kulturowego, historycznego     i przyrodniczego oraz walorów środowiska naturalnego, piękna przyrody i krajobrazu regionu,

21) promocja partnerstwa publiczno-prywatnego jako instrumentu efektywnej realizacji zadań publicznych oraz zwiększenie skuteczności      i efektywności samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu,

22) doradztwo i szkolenia, w tym w ramach ośrodków szkoleniowo-doradczych,

23) pomoc w transferze i komercjalizacji nowych technologii w ramach centrów transferu technologii;

24) pomoc w tworzeniu nowych przedsiębiorców w otoczeniu instytucji naukowych i szkół wyższych w ramach preinkubatorów oraz akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, 

25) pomoc dla nowo powstałych przedsiębiorców w ramach inkubatorów przedsiębiorczości, inkubatorów technologicznych i centrów technologicznych,

26) tworzenie skupisk przedsiębiorców w ramach parków technologicznych, stref biznesu, parków przemysłowych oraz klastrów.

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Może także reprezentować interesy innych samorządów i osób na ich wniosek, jak również podejmować współpracę z innymi organizacjami jednostek samorządu terytorialnego, gospodarczego i społecznego w kraju i zagranicą.

Pierwsze spotkanie dotyczące utworzenia Stowarzyszenia  Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury odbyło się w Bedlnie (powiat kutnowski) w lutym 1999 roku z inicjatywy przedstawicieli powiatu łęczyckiego, łowickiego i kutnowskiego. 16 września 1999 roku w Łęczycy podpisany został list intencyjny mający na celu powstanie Stowarzyszenia. 11 lutego 2000 roku odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

 

W skład SPiGDB wchodzi 41 JST z powiatu łowickiego, skierniewickiego, rawskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, zgierskiego i brzezińskiego, a teren działań Stowarzyszenia obejmuje cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w Łowiczu to także siedziba Reprezentacji Podregionu Północnego województwa łódzkiego, obejmująca swym zasięgiem powiat łowicki, łęczycki, kutnowski, miasto na prawach powiatu Skierniewice, skierniewicki i rawski.

31 stycznia 2003 r. Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury zadeklarowało powołanie ciała przedstawicielskiego - Reprezentacji Podregionu, w celu budowania partnerstwa w procesie rozwoju regionalnego, a w szczególności w tworzeniu potencjału absorpcyjnego dla funduszy strukturalnych. W dniu 01.09.2003 roku w Łodzi zostało podpisane porozumienie o partnerstwie pomiędzy Województwem Łódzkim (reprezentowanym przez Zarząd Województwa) a Reprezentacją Podregionu Północnego.

 

Zadania Reprezentacji wymienione w deklaracji:

  • współpraca przy tworzeniu Regionalnego Programu Operacyjnego do funduszy strukturalnych,
  • ocena możliwości absorpcyjnych w podregionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Sektorowych Programów Operacyjnych,
  • konsolidacja potencjalnych beneficjentów do opracowania projektów proponowanych do sfinansowania w ramach funduszy strukturalnych,

  • identyfikacja i sygnalizowanie ewentualnych potrzeb (m. in. szkoleniowych), związanych z wdrażaniem i zarządzaniem projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych,

  • współpraca z organizacjami pozarządowymi, izbami gospodarczymi i innymi podmiotami w zakresie identyfikacji potrzeb i możliwości absorpcyjnych podregionu,

  • utoryzacja zgłoszonych projektów z uwzględnieniem interesów podregionu, uznanych za najistotniejsze dla jego rozwoju,

  • opiniowanie propozycji zmian programu operacyjnego oraz realokacji środków,

  • ocena wpływu wdrażania projektów realizowanych w podregionie na jego sytuację społeczno-gospodarczą.

 

Porozumienie o Partnerstwie (załącznik PDF) – w załączeniu.

 

W ramach kształtowania wspólnej polityki samorządów lokalnych z północnej i centralnej części województwa łódzkiego, których celem jest wspólne analizowanie problemów i wypracowanie najbardziej optymalnych rozwiązań dla JST dotyczących zarządzania sprawami publicznymi i wykonywania zadań ustawowych, Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Marszałka, bądź Wojewody, desygnuje już od kilku kadencji przedstawicieli samorządu lokalnego do działających w naszym województwie Regionalnych Komitetów Sterujących, Regionalnych Komitetów Monitorujących i innych ciał tego typu. Za pośrednictwem delegowanych przez Stowarzyszenie osób samorządy lokalne posiadają pewien wpływ na decyzje władz regionalnych województwa łódzkiego. Wskazani przez Zarząd Stowarzyszenia przedstawiciele samorządów lokalnych są członkami następujących gremiów regionalnych:

 

- Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013, który zapewnia jakość i skuteczność realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 (C. Dzierżek - członek, K. Lisiecki - zastępca);

 

- Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, który zapewnia jakość i skuteczność realizacji RPO WŁ na lata 202014-2020 (C. Dzierżek - członek, W. Zdziarski - zastępca)

 

- Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego, którego celem jest budowa zintegrowanego systemu monitorowania i ewaluacji sytuacji społeczno - gospodarczej oraz interwencji publicznych w województwie, a także poprawa sprawności zarządzania rozwojem  (C. Dzierżek - członek);

 

- Regionalne Forum Terytorialne Województwa Łódzkiego, które jako platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji pomiędzy siecią partnerów wchodzących w jego skład przyczynia się do poprawy sprawności zarządzania, w tym poprawy funkcjonowania sfery decyzyjnej samorządu województwa, wzrostu zdolności samorządu województwa do koordynowania oraz monitorowania wdrażanych działań, a także oceny stopnia realizacji wyznaczonych celów strategicznych (C. Dzierżek - członek);

 

- Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego, której celem jest wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz wspólnotowym;

 

- Platformy współpracy  Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, której celem jest wzmocnienie potencjału instytucji publicznych do dostarczania wysokiej jakości, efektywnych kosztowo usług publicznych oraz infrastruktury oraz zwiększenie skuteczności i efektywności samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu (E. Felczyńska – przedstawiciel).

 

Grupy Interesariuszy Regionalnych projektu GPP4Growth, której celem jest poprawa wdrażania instrumentów polityki rozwoju regionalnego w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez promowanie zastosowania zielonych zamówień publicznych (E. Felczyńska, R. Deluga – przedstawiciele).

Jednym z głównych obszarów działania Stowarzyszenia jest m.in. prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin działalności samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych oraz organizacji z nimi współpracujących, w głównej mierze poprzez organizację szkoleń, prowadzenie działalności na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego, oświatowo - kulturalnego w życiu społeczności lokalnej i współtworzenie lokalnych grup rozwoju oraz opracowanie i wdrażanie projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych prowadzących do rozwoju przedsiębiorczości, poprawy warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich i miast.

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury prowadzi działalność szkoleniową dla Członków Stowarzyszenia, działalność edukacyjną - zwłaszcza edukacji ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i nauczycieli z tych szkół - zgodnie z zapisami statutowymi, edukację ekologiczną dla dzieci przedszkolnych w postaci ekologicznych konkursów plastycznych, a także szeroko pojętą działalność informacyjno-edukacyjną.

 

W ramach struktur SPiGDB działa: Walne Zebranie Członków, Komisja Rewizyjna oraz Zarząd Stowarzyszenia.

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl