Ustawa o udostępnianiu informacji

DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU A INFORMACJA PUBLICZNA W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Zapraszam na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pn.
„DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU A INFORMACJA PUBLICZNA
W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”
w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie pn.
„Nowe prawo ochrony środowiska -  szkolenia dla pracowników samorządowych” zaplanowane w terminie
09 października 2017 r. tj. poniedziałek, w godzinach 9:00 – 16:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

Udostępnianie informacji o środowisku to szczególna kategoria prawa dostępu do informacji publicznej. Zawiera ono w sobie – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 03 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, udostępnianie informacji w zakresie trzech kategorii: środowiska i jego ochrony, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, ocen oddziaływania na środowisko.

Celem szkolenia jest: poruszenie zagadnień i problemów dotyczących udostępniania informacji o środowisku, pojawiających się w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego. Uwzględnione zostaną istotne z perspektywy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego zmiany i zupełnie nowe regulacje, które weszły w życie w dniu 01 stycznia 2017 r. m. in. dotyczące:

- administracyjnych kar pieniężnych,

- obowiązku przedłożenia informacji o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

- wprowadzenia centralnej bazy danych informacji o ocenach oddziaływania na środowisko prowadzonej przez GDOŚ,

- postępowania w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko,

- analizy porealizacyjnej przedsięwzięcia,

- oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,

- postępowania w sprawie wydania oraz treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niewątpliwą wartością płynącą ze szkolenia będą: liczne przykłady praktyczne, zwrócenie uwagi na kwestie problematyczne i ich rozwikłanie, odwołanie się do orzecznictwa sądów administracyjnych, prześledzenie wszystkich wzorów pism, z którymi można się spotkać w zakresie postępowań administracyjnych w przedmiocie szeroko pojętego dostępu do informacji o środowisku.

Wybór i opracowanie materiałów oraz prowadzenie szkolenia – dr Bartłomiej Opaliński, jest doktorem nauk prawnych, praktykującym radcą prawnym, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, gdzie pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. aplikacji prawniczych. W latach 2012 - 2015 pracował w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się m. in. analizą orzecznictwa w zakresie dostępu do informacji publicznej. Specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego, w szczególności dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, prawa ochrony środowiska, prawa samorządu terytorialnego oraz funkcjonowania służb mundurowych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym trzech samodzielnych monografii, pięciu monografii we współautorstwie oraz dwóch komentarzy. Autor i trener licznych szkoleń przeprowadzanych dla radców prawnych, pracowników samorządu terytorialnego, pracowników administracji rządowej oraz pracowników instytucji sektora prywatnego. Uczestnik kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Metody szkoleniowe:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, wspierany praktycznymi przykładami i ćwiczeniami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń.

Świadczenia dodatkowe:

Materiały konferencyjne i artykuły promocyjne, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, lunch.

Zdjęcia

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0