Zadania samorządów lokalnych w procesie likwidacji niskiej emisji

ZADANIA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH W PROCESIE LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Zapraszam na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pn.
„ZADANIA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH W PROCESIE LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI”


w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie pn.
„Nowe prawo ochrony środowiska - szkolenia dla pracowników samorządowych”
zaplanowane w terminie 04 września 2017 r. tj. poniedziałek, w godzinach 9:00 – 16:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

Celem szkolenia jest:  zapoznanie gmin i powiatów z systemem badania  i zarządzania  jakością powietrza w Polsce i rolą planów i programów mających na celu ograniczenie emisji niskiej w walce o czyste powietrze i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Wybór i opracowanie materiałów oraz prowadzenie szkolenia – Jadwiga Filarska-Mlostoń, od 1990 roku starszy inspektor do spraw ochrony powietrza  w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, a w latach 2008 - 2016  główny specjalista do spraw ochrony powietrza w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Jako urzędnik, w ramach kompetencji Wojewody a później Marszałka Województwa, zajmowała się  wdrażaniem w życie przepisów z zakresu ochrony powietrza, zarówno przed przystąpieniem, jak i po przystąpieniu  Polski do Unii Europejskiej. Głównym przedmiotem działalności zawodowej, po wejściu w życie ustawy Prawo ochrony środowiska, były projekty dot. zarządzania jakością powietrza w województwie, tj. sporządzanie projektów uchwał Sejmiku Województwa w sprawie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, a także pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (w tym zintegrowanych), zezwoleń na handel uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, ocena planów założeń zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, pod kątem spójności z programami ochrony powietrza. W latach 2011 - 2016  aktywnie uczestniczyła w pracach grupy unijnej sieci ENEA (powstałej z inspiracji Komisji Europejskiej w trakcie negocjacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko), funkcjonującej przy Głównej Dyrekcji  Ochrony Środowiska, a w latach  2012 – 2016  była przewodniczącą jednej z podgrup roboczych Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki. Wynikiem działania podgrupy, którą kierowała był poradnik „Podniesienie jakości i skuteczności zarządzania jakością powietrza w strefach w celu zapewnienia czystego powietrza w województwie. Poradnik dla organów administracji publicznej. Część I”. Posiada doświadczenie jako pracownik w zakładzie przemysłowym,  pracownik naukowy i nauczyciel. W 2013 roku wyróżniona przez Marszałka Województwa Łódzkiego za dużą wiedzę i zaangażowanie w się w sprawy dotyczące  ochrony powietrza.

Ponadto, w szkoleniu uczestniczyć będą także jako prelegenci przedstawiciele: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi. 

Szkolenie adresowane jest do: pracowników urzędów miast/gmin i starostw.

Metody szkoleniowe:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, wspierany praktycznymi przykładami i ćwiczeniami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń.

Świadczenia dodatkowe:

Materiały konferencyjne i artykuły promocyjne, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, lunch.

Zdjęcia

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0