ZMIANY PRAWNE W ZARZĄDZANIU GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ I NADZORZE WŁAŚCICIELSKIM

ZMIANY PRAWNE W ZARZĄDZANIU GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ I NADZORZE WŁAŚCICIELSKIM

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
Bartłomiej Opalińskie zapraszają na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.:

„ZMIANY  PRAWNE W ZARZĄDZANIU GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ I NADZORZE WŁAŚCICIELSKIM",

w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie pn. „Nowe prawo ochrony środowiska -  szkolenia dla pracowników samorządowych” zaplanowane w terminie 22 maja 2017 r. tj. poniedziałek, w godzinach 9:00 – 16:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.
 

 

Cel szkolenia: dnia 16 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił dwie ustawy: „Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym” oraz „Ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym”. Ustawy te zmieniają wiele przepisów dotychczas obowiązujących w JST, także „Ustawę o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami”, gdzie wprowadzono sankcje finansowe dla JST za niewdrożenie ustawy. Rok 2016 i w ślad za nim 2017 to czas niespodziewanych zmian w gospodarce komunalnej w zakresie zarządzania niektórym mieniem samorządowym oraz kadrą menadżersko - nadzorczą w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

     Praktyczne szkolenie, na które Państwa zapraszam, poświęcone będzie omówieniu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, gdzie oprócz zmian prawnych wprowadzanych w dniu 16 grudnia 2016 r. ww. ustawami omówione zostaną kwestie podatkowe, prawne i kadrowe zawieranych kontraktów menedżerskich.

Szkolenie adresowane jest do: osób nadzorujących w JST spółki komunalne oraz osób zatrudnionych w spółkach jednostek samorządu terytorialnego (w których jednostka samorządu terytorialnego pełni rolę właścicielską lub jest w części udziałowcem), zwłaszcza członków  zarządów i rad nadzorczych tych jednostek, jak również innych podmiotów zainteresowanych przedmiotową problematyką.

Wybór i opracowanie materiałów oraz prowadzenie szkolenia – dr Bartłomiej Opaliński, jest doktorem nauk prawnych, praktykującym radcą prawnym, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, gdzie pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. aplikacji prawniczych. Od 2015 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ciechanowie, gdzie wdraża nowe regulacje dotyczące zasad kształtowania wynagrodzeń po zmianach z 16 grudnia 2016 r. W latach 2012 - 2015 pracował w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się m. in. analizą orzecznictwa w zakresie dostępu do informacji publicznej. Specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego, w szczególności dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, prawa ochrony środowiska, prawa samorządu terytorialnego oraz funkcjonowania służb mundurowych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym trzech samodzielnych monografii, pięciu monografii we współautorstwie oraz dwóch komentarzy. Autor i trener licznych szkoleń przeprowadzanych dla radców prawnych, pracowników samorządu terytorialnego, pracowników administracji rządowej oraz pracowników instytucji sektora prywatnego. Uczestnik kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Metody szkoleniowe:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, wspierany praktycznymi przykładami i ćwiczeniami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń.

Świadczenia dodatkowe:

Materiały informacyjne i promocyjne, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, lunch.

Zdjęcia

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0