IV Walne zebranie czonków SPIGDB

IV Walne zebranie czonków SPIGDB

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Porządek obrad
 

 Rejestracja Delegatów.   Obrady Plenarne. Otwarcie Obrad IV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.(Informacja o przyjęciu dodatkowych Członków, którzy w ostatnim czasie przyjęli uchwałę o przystąpieniu do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. Stwierdzenie prawomocności obrad.   Sprawy organizacyjne. Przyjęcie porządku obrad.   Wybór Prezydium IV Walnego Zebrania Członków.   Przyjęcie regulaminu Obrad.   Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.   Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie oceny działalności Zarządu Stowarzyszenia.   Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.   Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.   Przyjęcie zmian w statucie Stowarzyszenia. Ustalenie składu liczbowego Komisji Rewizyjnej. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej   Zmiany składu liczbowego Zarządu Stowarzyszenia. Podjecie uchwały w sprawie zmiany składu liczbowego Zarządu Stowarzyszenia Wybór Prezesa Stowarzyszenia. Ogłoszenie wyniku wyborów na Prezesa Stowarzyszenia. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Stowarzyszenia.   Wybór 2 Wiceprezesów. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru 2 Wiceprezesów Stowarzyszenia.   Wybór pozostałych Członków Zarządu. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru pozostałych Członków Zarządu Stowarzyszenia.   Wybór Członków Komisji Rewizyjnej. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.   Wystąpienie programowe Prezesa Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury .   Dyskusja i wystąpienie Gości.   Podjęcie uchwał w sprawie: zatwierdzenia bilansu Stowarzyszenia za rok 2002.   finansowania opracowania subregionalnego programu ochrony środowiska dorzecza Bzury ,,Program Bzura”.   uchwalenia budżetu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.   opracowania “Programu Bzura” z uwzględnieniem interesów samorządów z dorzecza Bzury.

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl

Artykuły w naszych aktualnościach

W okresie już ponad 18-letniej działalności Stowarzyszenie realizowało następujące projekty:

 

  • Styczeń – luty 2006 r. – cykl szkoleń „Podniesienie kwalifikacji pracujących osób dorosłych w zakresie aplikowania o dostępne fundusze” zorganizowanych przez Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych „Pro–Akademia” w Łodzi przy współpracy SPiGDB. Projekt skierowany do osób pracujących, mieszkających na terenie Województwa Łódzkiego, które z własnej inicjatywy pragną podnieść swoje kwalifikacje. W ramach 40-godzinnego cyklu przeszkolono 25 osób.
  • 2 marzec - 29 marzec 2007 rok – Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych „Pro–Akademia” w Łodzi przy współpracy SPiGDB zorganizowało projekt szkoleniowo - doradczy pn. ,,Wsparcie rozwoju polskiego eksportu”. W projekcie uczestniczyło 5 firm sektora rolno - spożywczego z terenu powiatu łowickiego, m.in. „Lamela”, Firma „Bracia Urbanek”, „Pszczółka”, Firma „Derek”, Firma „Agrofirm”. Bonusem był wyjazd 1 przedstawiciela firmy na targi Sial China w terminie 10 – 16 maja 2007 roku do Szanghaju.
  • „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów” – obecnie realizowany przez powołany przez Stowarzyszenie celowy Związek Międzygminny „BZURA”.
  • projekt „Popularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu łowickiego w Skansenie w Maurzycach” w ramach ogólnopolskiej inauguracji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Projekt zakończony i rozliczony Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w grudniu 2012 r. 
  • kwiecień 2012 r. - marzec 2013 - projekt lekcji europejskich dla dzieci i spotkań informacyjnych młodzieży pn. „Młody Europejczyk”, zrealizowano 95 lekcji oraz spotkań w Szkołach Podstawowych, Gimnazjalnych oraz Ponadgimnazjalnych na terenie Podregionu Północnego oraz Centralnego Województwa Łódzkiego.

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres SPIGDB@BZURA.PL Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.