IX Walne zebranie czonków SPIGDB

IX Walne zebranie czonków SPIGDB

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

PORZĄDEK OBRAD

I. Rejestracja Delegatów. 

II. Obrad Plenarne.

1. Otwarcie obrad IX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. Wybór Komisji Mandatowej

1) Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Sprawy organizacyjne

1) Wybór Prezydium IX Walnego Zebrania Członków.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie regulaminu obrad.

4) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

5) Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza  Bzury za

rok 2007.

3. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji.

4. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu SPiGDB.

5.  Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia bilansu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury za rok  2007;

2) uchwalenia budżetu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury na 2008r.;

3) ustalenia wysokości i terminów płatności składek członkowskich

6. Uzgodnienie kierunków działania zgodnych z wdrażanymi projektami unijnymi na lata od 2007 do 2013.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie obrad IX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl

Artykuły w naszych aktualnościach

W okresie już ponad 18-letniej działalności Stowarzyszenie realizowało następujące projekty:

 

  • Styczeń – luty 2006 r. – cykl szkoleń „Podniesienie kwalifikacji pracujących osób dorosłych w zakresie aplikowania o dostępne fundusze” zorganizowanych przez Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych „Pro–Akademia” w Łodzi przy współpracy SPiGDB. Projekt skierowany do osób pracujących, mieszkających na terenie Województwa Łódzkiego, które z własnej inicjatywy pragną podnieść swoje kwalifikacje. W ramach 40-godzinnego cyklu przeszkolono 25 osób.
  • 2 marzec - 29 marzec 2007 rok – Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych „Pro–Akademia” w Łodzi przy współpracy SPiGDB zorganizowało projekt szkoleniowo - doradczy pn. ,,Wsparcie rozwoju polskiego eksportu”. W projekcie uczestniczyło 5 firm sektora rolno - spożywczego z terenu powiatu łowickiego, m.in. „Lamela”, Firma „Bracia Urbanek”, „Pszczółka”, Firma „Derek”, Firma „Agrofirm”. Bonusem był wyjazd 1 przedstawiciela firmy na targi Sial China w terminie 10 – 16 maja 2007 roku do Szanghaju.
  • „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów” – obecnie realizowany przez powołany przez Stowarzyszenie celowy Związek Międzygminny „BZURA”.
  • projekt „Popularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu łowickiego w Skansenie w Maurzycach” w ramach ogólnopolskiej inauguracji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Projekt zakończony i rozliczony Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w grudniu 2012 r. 
  • kwiecień 2012 r. - marzec 2013 - projekt lekcji europejskich dla dzieci i spotkań informacyjnych młodzieży pn. „Młody Europejczyk”, zrealizowano 95 lekcji oraz spotkań w Szkołach Podstawowych, Gimnazjalnych oraz Ponadgimnazjalnych na terenie Podregionu Północnego oraz Centralnego Województwa Łódzkiego.

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres SPIGDB@BZURA.PL Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.