VIII Walne zebranie czonków SPIGDB

VIII Walne zebranie czonków SPIGDB

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Porządek Obrad

I. Rejestracja Delegatów.

II. Obrady Plenarne.

1. Otwarcie Obrad VIII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. Wybór Komisji Mandatowej.

    1) Stwierdzenie prawomocności obrad

2. Sprawy organizacyjne

    1) Przyjęcie porządku obrad.

    2)Wybór Prezydium VIII  Walnego Zebrania Członków.

    3) Przyjęcie regulaminu Obrad.

    4) Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków.

    5) Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury za rok 2006

3.Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie oceny 

 działalności Zarządu Stowarzyszenia.

4.Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.

5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) odwołania członków Zarządu Stowarzyszenia.

2) odwołania członków Komisji Rewizyjnej.

3) ustalenia składu liczbowego Zarządu Stowarzyszenia.

4)  ustalenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej.

5) powołania Prezesa Stowarzyszenia

6) powołania 2 Wiceprezesów Stowarzyszenia

7) powołania nowych  członków Zarządu Stowarzyszenia.

8) powołania członków Komisji Rewizyjnej 

9) zatwierdzenia bilansu Stowarzyszenia za rok 2006.

10) uchwalenia budżetu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

11) ustalenia wysokości i terminów płatności składek członkowskich.

 7. Wystąpienie programowe Prezesa Stowarzyszenia Powiatów i Gmin 

  Dorzecza Bzury, dyskusja .

 8. Sprawy różne.

 Prezesem jednogłosnie został wybrany Cezary Dzierżek - delegat Gminy Zduny.

 Wiceprezesami zostali: Wojciech Zdziarski - Starosta Łęczycki oraz Ryszard Nowakowski - Wójt Gminy Parzęczew.

 Członkami Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani: Konrad Kłopotowski - Starosta Kutnowski, Marek Jóźwiak - Wójt Gminy Głowno, Roman Sasina - Radny Miasta Brzeziny, Józefa Dzierzbińska - Starosta Skierniewicki, Krzysztof Lisiecki - Wójt Gminy Piątek, Marian Krzyczkowski -  Wicestarosta Rawski.

 W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Zofia Anna Schab - Wójt Gminy Jeżów, Grzegorz Stefański - Wójt Gminy Kocierzew Płd., Jerzy Czerwiński - Wójt Gminy Chąśno, Krzysztof Jan Kaliński - Burmistrz Miasta Łowicza

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl

Artykuły w naszych aktualnościach

W okresie już ponad 18-letniej działalności Stowarzyszenie realizowało następujące projekty:

 

  • Styczeń – luty 2006 r. – cykl szkoleń „Podniesienie kwalifikacji pracujących osób dorosłych w zakresie aplikowania o dostępne fundusze” zorganizowanych przez Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych „Pro–Akademia” w Łodzi przy współpracy SPiGDB. Projekt skierowany do osób pracujących, mieszkających na terenie Województwa Łódzkiego, które z własnej inicjatywy pragną podnieść swoje kwalifikacje. W ramach 40-godzinnego cyklu przeszkolono 25 osób.
  • 2 marzec - 29 marzec 2007 rok – Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych „Pro–Akademia” w Łodzi przy współpracy SPiGDB zorganizowało projekt szkoleniowo - doradczy pn. ,,Wsparcie rozwoju polskiego eksportu”. W projekcie uczestniczyło 5 firm sektora rolno - spożywczego z terenu powiatu łowickiego, m.in. „Lamela”, Firma „Bracia Urbanek”, „Pszczółka”, Firma „Derek”, Firma „Agrofirm”. Bonusem był wyjazd 1 przedstawiciela firmy na targi Sial China w terminie 10 – 16 maja 2007 roku do Szanghaju.
  • „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów” – obecnie realizowany przez powołany przez Stowarzyszenie celowy Związek Międzygminny „BZURA”.
  • projekt „Popularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu łowickiego w Skansenie w Maurzycach” w ramach ogólnopolskiej inauguracji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Projekt zakończony i rozliczony Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w grudniu 2012 r. 
  • kwiecień 2012 r. - marzec 2013 - projekt lekcji europejskich dla dzieci i spotkań informacyjnych młodzieży pn. „Młody Europejczyk”, zrealizowano 95 lekcji oraz spotkań w Szkołach Podstawowych, Gimnazjalnych oraz Ponadgimnazjalnych na terenie Podregionu Północnego oraz Centralnego Województwa Łódzkiego.

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres SPIGDB@BZURA.PL Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.