XVI Walne zebranie czonków SPIGDB

XVI Walne Zebranie Członków SPiGDB

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

W dniu 15.06.2015 roku odbyło się XVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatówi Gmin Dorzecza Bzury

 

PORZĄDEK OBRAD

 

 1. Powitanie. Otwarcie obrad XVI Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.
 2. Wybór Przewodniczącego XVI Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Sekretarza XVI Walnego Zebrania Członków.
 4. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 5. Wybór Komisji skrutacyjnej.
 6. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 7. Przyjęcie porządku obrad.
 8. Przyjęcie regulaminu obrad.
 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w 2014 roku.
 10. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w latach 2011 – 2015 roku.
 11. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Zarządu Stowarzyszenia Powiatów  i Gmin Dorzecza Bzury w 2014 roku.
 12. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Zarządu Stowarzyszenia Powiatów  i Gmin Dorzecza Bzury w latach 2011 – 2015 roku.
 13. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji  Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury ds. przeciwdziałania  powodzi na terenie Podregionu Północnego województwa łódzkiego oraz powiatów ościennych
  z działalności Komisji w latach 2013 - 2015.
 14. Dyskusja nad Sprawozdaniem Prezesa Zarządu z działalności Zarządu Stowarzyszenia Powiatów  i Gmin Dorzecza Bzury w 2014 roku i kadencji 2011 - 2015.
 15. Wręczenie listów gratulacyjnych Członkom Zarządu Stowarzyszenia Powiatów
 16. i Gmin Dorzecza Bzury i Członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w kadencji 2011 – 2015
 17. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      zatwierdzenia bilansu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury za rok 2014,

2)      udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury,

3)      ustalenia składu liczbowego Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury,

4)      ustalenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury,

5)      wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury,

6)      wyboru Wiceprezesów Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury,

7)      wyboru pozostałych Członków Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury,

8)      wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury,

9)      uchwalenia budżetu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury na 2015 r. i ustalenia maksymalnej wysokości zobowiązań zaciąganych przez Zarząd,

10)  ustalenia wysokości i terminów płatności składek członkowskich na 2016 rok,

11)  zmian w Uchwale nr XIV/3/2013 XIV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w sprawie powołania stałej Komisji Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury ds. przeciwdziałania powodzi na terenie Podregionu Północnego województwa łódzkiego oraz powiatów ościennych, 

12)  ustalenia diety miesięcznej Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

17. Wystąpienia zaproszonych Gości.

18.  Dyskusja.

19.  Wolne wnioski (zgłoszone na piśmie do Komisji Uchwał i Wniosków).

20.  Sprawy różne.

21.  Zamknięcie obrad XVI Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl

Artykuły w naszych aktualnościach

W okresie już ponad 18-letniej działalności Stowarzyszenie realizowało następujące projekty:

 

 • Styczeń – luty 2006 r. – cykl szkoleń „Podniesienie kwalifikacji pracujących osób dorosłych w zakresie aplikowania o dostępne fundusze” zorganizowanych przez Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych „Pro–Akademia” w Łodzi przy współpracy SPiGDB. Projekt skierowany do osób pracujących, mieszkających na terenie Województwa Łódzkiego, które z własnej inicjatywy pragną podnieść swoje kwalifikacje. W ramach 40-godzinnego cyklu przeszkolono 25 osób.
 • 2 marzec - 29 marzec 2007 rok – Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych „Pro–Akademia” w Łodzi przy współpracy SPiGDB zorganizowało projekt szkoleniowo - doradczy pn. ,,Wsparcie rozwoju polskiego eksportu”. W projekcie uczestniczyło 5 firm sektora rolno - spożywczego z terenu powiatu łowickiego, m.in. „Lamela”, Firma „Bracia Urbanek”, „Pszczółka”, Firma „Derek”, Firma „Agrofirm”. Bonusem był wyjazd 1 przedstawiciela firmy na targi Sial China w terminie 10 – 16 maja 2007 roku do Szanghaju.
 • „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów” – obecnie realizowany przez powołany przez Stowarzyszenie celowy Związek Międzygminny „BZURA”.
 • projekt „Popularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu łowickiego w Skansenie w Maurzycach” w ramach ogólnopolskiej inauguracji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Projekt zakończony i rozliczony Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w grudniu 2012 r. 
 • kwiecień 2012 r. - marzec 2013 - projekt lekcji europejskich dla dzieci i spotkań informacyjnych młodzieży pn. „Młody Europejczyk”, zrealizowano 95 lekcji oraz spotkań w Szkołach Podstawowych, Gimnazjalnych oraz Ponadgimnazjalnych na terenie Podregionu Północnego oraz Centralnego Województwa Łódzkiego.

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres SPIGDB@BZURA.PL Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.