XVII Walne zebranie czonków SPIGDB

XVII Walne Zebranie Członków SPiGDB

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

W dniu 06.06.2016 roku odbyło się XVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

 

 PORZĄDEK OBRAD

1.Powitanie. Otwarcie obrad XVII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 

2. Wybór Przewodniczącego XVII Walnego Zebrania Członków.

3. Wybór Sekretarza XVII Walnego Zebrania Członków.

4. Wybór Komisji uchwał i wniosków.

5. Stwierdzenie prawomocności obrad.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Przyjęcie regulaminu obrad.

8. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w 2015 roku.

9. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Zarządu Stowarzyszenia Powiatów  i Gmin Dorzecza Bzury w 2015 roku.

10. Dyskusja nad Sprawozdaniem Prezesa Zarządu z działalności Zarządu Stowarzyszenia Powiatów  i Gmin Dorzecza Bzury w 2015 roku.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

 - zatwierdzenia bilansu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury za rok 2015,

- uchwalenia budżetu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury na 2016 r. i ustalenia maksymalnej wysokości zobowiązań zaciąganych przez Zarząd,

- ustalenia wysokości i terminów płatności składek członkowskich na 2017 rok.

12. Wystąpienia zaproszonych Gości.

13. Dyskusja.

14. Wolne wnioski (zgłoszone na piśmie do Komisji uchwał i wniosków).

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad XVII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl

Artykuły w naszych aktualnościach

W okresie już ponad 18-letniej działalności Stowarzyszenie realizowało następujące projekty:

 

  • Styczeń – luty 2006 r. – cykl szkoleń „Podniesienie kwalifikacji pracujących osób dorosłych w zakresie aplikowania o dostępne fundusze” zorganizowanych przez Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych „Pro–Akademia” w Łodzi przy współpracy SPiGDB. Projekt skierowany do osób pracujących, mieszkających na terenie Województwa Łódzkiego, które z własnej inicjatywy pragną podnieść swoje kwalifikacje. W ramach 40-godzinnego cyklu przeszkolono 25 osób.
  • 2 marzec - 29 marzec 2007 rok – Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych „Pro–Akademia” w Łodzi przy współpracy SPiGDB zorganizowało projekt szkoleniowo - doradczy pn. ,,Wsparcie rozwoju polskiego eksportu”. W projekcie uczestniczyło 5 firm sektora rolno - spożywczego z terenu powiatu łowickiego, m.in. „Lamela”, Firma „Bracia Urbanek”, „Pszczółka”, Firma „Derek”, Firma „Agrofirm”. Bonusem był wyjazd 1 przedstawiciela firmy na targi Sial China w terminie 10 – 16 maja 2007 roku do Szanghaju.
  • „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów” – obecnie realizowany przez powołany przez Stowarzyszenie celowy Związek Międzygminny „BZURA”.
  • projekt „Popularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu łowickiego w Skansenie w Maurzycach” w ramach ogólnopolskiej inauguracji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Projekt zakończony i rozliczony Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w grudniu 2012 r. 
  • kwiecień 2012 r. - marzec 2013 - projekt lekcji europejskich dla dzieci i spotkań informacyjnych młodzieży pn. „Młody Europejczyk”, zrealizowano 95 lekcji oraz spotkań w Szkołach Podstawowych, Gimnazjalnych oraz Ponadgimnazjalnych na terenie Podregionu Północnego oraz Centralnego Województwa Łódzkiego.

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres SPIGDB@BZURA.PL Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.