Projekty współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Projekty współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

W 2018 roku Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 29 023,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu pn. „Kompendium wiedzy z ochrony środowiska i gospodarki wodnej – konferencje i warsztaty edukacyjne dla pracowników JST”.

Celem projektu pn. „Kompendium wiedzy z ochrony środowiska i gospodarki wodnej – konferencje i warsztaty edukacyjne dla pracowników JST” realizowanego w ramach konkursu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego - Edycja 2018” a zarazem efektem ekologicznym zadania jest dyskusja i wymiana poglądów na tematy związane z ochroną prawną środowiska i jego zasobów, ze szczególnych uwzględnieniem obowiązków, jakie nakładają aktualne przepisy prawne oraz przygotowanie uczestników konferencji do weryfikacji stopnia realizacji tych obowiązków. 

Na projekt składa się: 

 

  • 12 konferencji, podczas których  przedstawiciele  JST i/lub ich jednostek organizacyjnych omówią określone zagadnienia, które przyczynią się do zebrania i wyjaśnienia kwestii prawnych z zakresu ochrony środowiska

oraz 

  • warsztaty edukacyjne, które stanowić będą zajęcia praktyczne doskonalące ich umiejętność w zakresie oceny stanu drzewa metodą wizualną z użyciem prostych narzędzi oraz formułować zalecenia w zakresie pielęgnacji i poprawy bezpieczeństwa w otoczeniu drzew, a także nadzorować wynikające z tych zaleceń prace. 

 

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI I WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH  

LP.

NAZWA KONFERENCJI / WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH

WYKŁADOWCA

DATA  KONFERENCJI / WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH

PŁATNE/BEZPŁATNE

 

PROCES INWESTYCYJNY 
W KONTEKŚCIE NOWEGO PRAWA WODNEGO. AKTUALNE PROBLEMY Z WYDAWANIEM DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH PO

01 STYCZNIA 2018 R.

Dariusz

Matuk

31 stycznia

bezpłatne dla członków Stowarzyszenia, współfinasowane ze środków WFOŚiGW

w Łodzi

 

OCHRONA PRAWNA DRZEW 

I KRZEWÓW PO ZMIANACH 

W USTAWIE O OCHRONIE PRZYRODY Z 2016 I 2017 R.

Krzysztof Gruszecki

17 kwietnia 

bezpłatne dla członków Stowarzyszenia, współfinasowane ze środków WFOŚiGW

w Łodzi

 

WIZUALNA OCENA STANU DRZEW

DLA PODJĘCIA DECYZJI W ZAKRESIE WYCINKI - PODSTAWY, ZASADY, METODY

I SPOSOBY OCENY – 

warsztaty edukacyjne

Edyta

Rosłon -

Szeryńska

24 kwietnia

bezpłatne dla członków Stowarzyszenia, współfinasowane ze środków WFOŚiGW

w Łodzi

 

NOWELIZACJA USTAWY 

O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI 

I PORZĄDKU W GMINACH

Barbara Kozłowska

I/II kwartał 2019

bezpłatne dla członków Stowarzyszenia, współfinasowane ze środków WFOŚiGW

w Łodzi

 

ZADANIA GMIN W ZAKRESIE KONTROLI FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY KOMUNALNE. NADZÓR Z URZĘDU I W TERENIE

Piotr Maks

II kwartał 2019

bezpłatne dla członków Stowarzyszenia, współfinasowane ze środków WFOŚiGW

w Łodzi

 

ZADANIA I KOMPETENCJE JST

W ZAKRESIE LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI

Dominik

Artomski

październik / listopad 2019

bezpłatne dla członków Stowarzyszenia, współfinasowane ze środków WFOŚiGW

w Łodzi

 

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE – STRUKTURA ORGANIZACYJNA, KOMPETENCJE I ZADANIA WÓD POLSKICH

Krzysztof Gruszecki

II kwartał 2019

bezpłatne dla członków Stowarzyszenia, współfinasowane ze środków WFOŚiGW

w Łodzi

 

PROBLEMATYKA OCHRONY PRZYRODY I ZABYTKÓW 

W STUDIACH UWARUNKOWAŃ 

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMIN 
ORAZ W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ann

Fogel

05 czerwca

bezpłatne dla członków Stowarzyszenia, współfinasowane ze środków WFOŚiGW

w Łodzi

 

OCHRONA OBIEKTÓW I TERENÓW ZABYTKOWYCH NA OBSZARZE GMINY NA PODSTAWIE USTAWY 

O OCHRONIE PRZYRODY I USTAWY O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI

Ann

Fogel

24 września

bezpłatne dla członków Stowarzyszenia, współfinasowane ze środków WFOŚiGW

w Łodzi

 

ZADANIA I KOMPETENCJE GMINY

W ZAKRESIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH. EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH, PODŁĄCZENIE DO KANALIZACJI.

JAKIE SANKCJE KARNE GROŻĄ GMINIE ZA NIEKONTROLOWANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH?

Sabina Kowalska

III/IV kwartał 2019

bezpłatne dla członków Stowarzyszenia, współfinasowane ze środków WFOŚiGW

w Łodzi

 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW – 

NOWY REGULAMINZGODNY 

Z USTAWĄ Z 27 PAŹDZIERNIKA 2017 R. I OPINIOWANYPRZEZ WODY POLSKIE

Mirosław Krzyszczak

 

bezpłatne dla członków Stowarzyszenia, współfinasowane ze środków WFOŚiGW

w Łodzi

 

USTALANIE OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ – 
ART. 269 UST. 1 PKT 1 USTAWY PRAWO WODNE

Mirosław Krzyszczak

 

bezpłatne dla członków Stowarzyszenia, współfinasowane ze środków WFOŚiGW

w Łodzi

 

OCHRONA ZWIERZĄT W GMINIE NA TLE ZADAŃ ZWIĄZANYCH 

Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI 

I PORZĄDKU. ANALIZA FUNKCJONOWANIA PROGRAMÓW OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI.

ZMIANY W USTAWIE W 2018 R.

Dariusz

Matuk

grudzień 2019

bezpłatne dla członków Stowarzyszenia, współfinasowane ze środków WFOŚiGW

w Łodzi

„Kompendium wiedzy z ochrony środowiska i gospodarki wodnej – konferencje i warsztaty edukacyjne dla pracowników JST”
Wartość ogólna zadania -  58 046,72 PLN
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w PLN w zaokrągleniu do liczby całkowitej - 29 023,00 PLN

 

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl

Projekty współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl