czerwiec – grudzień 2016 r. projekt „Edukacja ekologiczna pracowników JST i przedsiębiorców z obszaru SPiGDB oraz Podregionu Północnego województwa łódzkiego w zakresie planowanych zmian w gospodarce odpadami – cykl szkoleń i warsztatów”

czerwiec – grudzień 2016 r. projekt „Edukacja ekologiczna pracowników JST i przedsiębiorców z obszaru SPiGDB oraz Podregionu Północnego województwa łódzkiego w zakresie planowanych zmian w gospodarce odpadami – cykl szkoleń i warsztatów”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

W 2016 roku Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 20 300,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu pn. „Edukacja ekologiczna pracowników JST i przedsiębiorców z obszaru SPiGDB oraz Podregionu Północnego województwa łódzkiego w zakresie planowanych zmian w gospodarce odpadami – cykl szkoleń i warsztatów”. 

Celem projektu pn. „Edukacja ekologiczna pracowników JST i przedsiębiorców z obszaru SPiGDB oraz Podregionu Północnego województwa łódzkiego w zakresie planowanych zmian w gospodarce odpadami – cykl szkoleń i warsztatów” realizowanego w ramach konkursu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego - Edycja 2016” a zarazem efektem ekologicznym zadania, było zapoznanie uczestników szkoleń oraz szkoleń - warsztatów:

 • z najnowszymi przepisami i regulacjami prawnymi z zakresu gospodarki odpadami,
 • zweryfikowanie aktualnie realizowanych obowiązków - ich korekta lub udoskonalenie,
 • sprawdzenie, czy wszystkie ustawowe obowiązki są realizowane,
 • zapoznanie uczestników z planowanymi zmianami w przepisach, tak by odpowiednio wcześnie mogli wdrożyć zmiany w swojej firmie/Urzędzie,
 • uporządkowanie zdobytej i posiadanej wiedzy

 

oraz 

 

 • podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez wprowadzenie do selektywnej zbiórki nowych frakcji. 

 

          Efektem ekologicznym wszystkich pięciu spotkań (tj. 3 szkoleń oraz
2 szkoleń – warsztatów) była ponadto możliwość omówienia, skonsultowania i wymiana doświadczeń z problemami  pojawiającymi się w gospodarce odpadami wynikającymi z codziennej pracy wśród urzędników i przedsiębiorców biorących udział w spotkaniach, zajmujących się na co dzień tematyką odpadów i ochrony środowiska.  

 

W ramach realizowanego zadania przeprowadzono:

 1. szkolenie pn. „Zamówienia typu in-house” w dniu 20 maja 2016 r.,w której uczestniczyli: przedstawiciele kadry zarządzającej JST,  pracownicy merytoryczni  JST i ich jednostek organizacyjnych, przedstawiciele ZOM, ZUK, ZEC, NGO, firm prywatnych z terenu Stowarzyszenia i Podregionu Północnego  województwa łódzkiego, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w projekcie,
 2. szkolenie pn. „Nowe standardy selektywnej zbiórki odpadów – wyzwanie dla samorządów” w dniu 18 listopada 2016 r., w której uczestniczyli pracownicy merytoryczni JST, NGO, WFOŚiGW, przedstawiciele ZOM, NGO, firm prywatnych z terenu Stowarzyszeniai Podregionu Północnego  województwa łódzkiego, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w projekcie,
 3. szkolenie – warsztaty pn.  „Obowiązki sprawozdawcze gmin za 2016 rok wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowy wzór rocznego sprawozdania sporządzanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta/związku międzygminnego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” w dniu 05 grudnia 2016 r., w której uczestniczyli pracownicy merytoryczni JST z terenu Stowarzyszenia i Podregionu Północnego  województwa łódzkiego, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w projekcie,
 4. szkolenie – warsztaty pn.  „Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców za 2016 rok wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe wzory sprawozdań” w dniu 06 grudnia 2016 r. w której uczestniczyli przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Stowarzyszenia i Podregionu Północnego  województwa łódzkiego, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w projekcie,
 5. szkolenie pn. „Oceny oddziaływania na środowisko i decyzj 
  o środowiskowych uwarunkowaniach. Nowelizacja ustawy z dnia w dniu 15 grudnia 2016 r., w której uczestniczyli pracownicy merytoryczni JST z terenu Stowarzyszenia i Podregionu Północnego  województwa łódzkiego, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w projekcie.
  03 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orazo ocenach oddziaływania na środowisko. Omówienie zmian, które wejdą od 01.01.2017 r.”

 

Łącznie w szkoleniach i szkoleniach – warsztatach w ramach ww. projektu udział wzięło 183 uczestników. 

 

Projekt zakończony,  rozliczony w WFOŚiGW w Łodzi.

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0