lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

W 2017 roku Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 22 082,00  zł z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu pn. „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej - konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

Celem projektu pn. „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej - konferencje, wizyty studyjne, szkolenia” realizowanego w ramach konkursu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego - Edycja 2017” a zarazem efektem ekologicznym zadania, było zapoznanie uczestników konferencji i szkoleń było upowszechnianie wiedzy z zakresu roli pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej. 

          Projekt promował: dobre praktyki oraz innowacyjne, naturalne technologie, wspierające ochronę środowiska, działania na rzecz przywracania i zachowania równowagi ekosystemowej, upowszechniania biologizacji, ochrony i odtwarzania różnorodności biologicznej oraz edukacji w dziedzinie zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego. 

 

         Na konferencjach  prezentowane były  również badania, zgromadzona wiedza i praktyka w ich wdrażaniu. 

 

Korzyści dla odbiorców – uczestników konferencji i szkolenia:

 • uczestnicy nabyli wiedzę o roli pożytecznych mikroorganizmów w gospodarce wodnej,
 • uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń z praktykami,
 • uczestnicy posiedli i rozwinęli wiedzę na temat innowacyjnych, naturalnych form prowadzenia gospodarki osadowej i wodnej,
 • uczestnicy podnieśli kompetencje poprzez nabycie nowych narzędzi wdrażania zrównoważonej gospodarki wodnej,
 • uczestnicy zbudowali i wzmacniali kapitał wiedzy i umiejętności,
 • pracownicy samorządowi nabyli wiedzę w zakresie nowego prawa wodnego, które budzi szczególne emocje. Ustawa ta, zwana rewolucją prawa wodnego,  przewiduje nie tylko szereg zmian, ale też zupełnie nowe rozwiązania na polskim rynku, o których warto wiedzieć.

 

           Efektem ekologicznym wszystkich czterech spotkań (tj. 3 konferencji oraz 1 szkolenia) oraz 3 wyjazdów studyjnych była ponadto możliwość omówienia, skonsultowania i wymiana doświadczeń oraz problemów pojawiających się w gospodarce wodno – ściekowej wynikających
z codziennej pracy wśród urzędników biorących udział w konferencjach
i szkoleniu, zajmujących się na co dzień tematyką wody, ścieków  i ochrony środowiska.  

 

W ramach realizowanego zadania:

1. Zorganizowano 3 wyjazdy studyjne,  w tym:

 • wizytę studyjną, która odbyła się w Zakładzie Usług Komunalnych
  w Łowiczu - oczyszczalnia ścieków Zakładu Usług Komunalnych,
  ul. Filtrowa 1, 99-400 Łowicz,
 • wizytę  studyjną, która odbyła się w Ośrodku zarybieniowo - rybackim „Żurawia” , Żurawia 42, 96-230 Biała Rawska, 
 • wizytę studyjną, która odbyła się w gospodarstwie w Szadku (98 - 240 Szadek, powiat zduńskowolski).

 

2. Zorganizowano 3 konferencje, w tym:

 • Konferencję I pn. „Naturalne technologie w procesie oczyszczania ścieków z rolniczym zagospodarowaniem osadów” w dniu 28 września 2017 r. w Łowiczu, w której uczestniczyli technologowie pracujący na   oczyszczalniach ścieków, 
 • Konferencję II pn.  „Naturalne technologie w utrzymaniu dobrostanu zbiorników wodnych” w dniu 11 października 2017 r. w Białej Rawskiej, w której uczestniczyli przedstawicieli JST – pracownicy starostw, urzędów miast i gmin - szczególnie ci, którzy mieli problemy z utrzymaniem najczęściej przekraczanych parametrów fizyko–chemicznych wody pitnej – zawartość żelaza i manganu,  zakwitaniem wody w fontannach, oczkach wodnych, starorzeczach i ciekach wodnych, stawach i jeziorach na swoim terenie i hodowcy ryb,  
 • Konferencję III pn. „Naturalne technologie w eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków” w dniu 07 listopada 2017 r. w Łowiczu, w której uczestniczyli  pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni  za stan sieci kanalizacyjnej w gminie. 

 

3. Zorganizowano 1 szkolenie pn. „Ustawa prawo wodne. Konsekwencje nowych regulacji w praktyce ” w dniu 11 grudnia 2017 r. w Łowiczu, w której uczestniczyli  pracownicy administracji publicznej (przedstawiciele urzędów), pracownicy firm i spółek z branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych, zarządcy i właściciele urządzeń wodnych oraz wszystkie inne osoby zainteresowane przedmiotową tematyką.

 

Łącznie w konferencjach i szkoleniu w ramach projektu Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej - konferencje, wizyty studyjne, szkolenia” udział wzięło 192 uczestników. 

 

Projekt zakończony,  rozliczony w WFOŚiGW w Łodzi.

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl