luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

W 2017 roku Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości
65 317,00  zł z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu pn. „Nowe prawo ochrony środowiska -  szkolenia dla pracowników samorządowych”.

Celem projektu pn. „Nowe prawo ochrony środowiska -  szkolenia dla pracowników samorządowych”  realizowanego w ramach dziedziny Edukacja ekologiczna a  zarazem efektem ekologicznym zadania był i jest wzrost wiedzy pracowników samorządowych z zakresu ochrony środowiska, podniesienie świadomości ekologicznej pracowników samorządowych, zapoznanie pracowników samorządowych z najnowszymi przepisami i regulacjami prawnymi z zakresu ochrony środowiska, które weszły w życie z dniem 01 stycznia 2017 r., zapoznanie uczestników z planowanymi zmianami w przepisach, które wejdą w życie w trakcie trwania roku kalendarzowego, tak by odpowiednio wcześnie mogli wdrożyć zmiany w swoim urzędzie, uporządkowanie zdobytej i posiadanej wiedzy.

W projekcie zostały ujęte tematy i zagadnienia szkoleniowe z którymi mierzą się od początku roku 2017 pracownicy merytoryczni gmin/miast i powiatów, m.in. zmiany w zakresie ochrony przyrody, zmiany w gospodarce komunalnej, nowe standardy selektywnej zbiórki odpadów, w tym gospodarka o obiegu zamkniętym, zmiany w ustawie o ochronie zwierząt, ustawa krajobrazowa, zmiany w ustawie o lasach zagadnienia związane z niską emisją.

Zaproponowany przez Stowarzyszenie wykaz 13 szkoleń był odpowiedzią na zgłaszane przez samorządy zapotrzebowanie na szkolenia w zakresie zmieniającego się prawa jakie dokonało się w 2016 i 2017 roku.

 

Korzyści dla odbiorców – uczestników szkoleń:

 • wzrost wiedzy pracowników samorządowych z zakresu ochrony środowiska, 
 • podniesienie świadomości ekologicznej pracowników samorządowych, 
 • zapoznanie pracowników samorządowych z najnowszymi przepisami
  i regulacjami prawnymi z zakresu ochrony środowiska, które weszły
  w życie z dniem 01 stycznia 2017 r., 
 • zapoznanie uczestników z planowanymi zmianami w przepisach, które wejdą w życie w trakcie trwania roku kalendarzowego, tak by odpowiednio wcześnie mogli wdrożyć zmiany w swoim urzędzie, uporządkowanie zdobytej i posiadanej wiedzy.       

 

W ramach realizowanego zadania pn. „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych” w roku 2017 zrealizowano następujące szkolenia  przeprowadzono:

 1. Szkolenie  pn. „Zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów oraz kary pieniężne za ich usunięcie albo zniszczenie z naruszeniem reguł w świetle najnowszych reguł wynikających z ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (dz. U. 2016, poz. 2249)” w dniu 17 lutego 20017 r., w którym uczestniczyli: pracownicy referatów ochrony środowiska, zarządów zieleni miejskiej, zarządów dróg, zakładów gospodarki komunalnej, firm projektowych, spółdzielni mieszkaniowych, deweloperzy, zarządcy nieruchomości, wojewódzcy  konserwatorzy zabytków, oraz wszyscy zainteresowani tym tematem.
 2. Szkolenie pn.  „Zmiany prawne w zarządzaniu gospodarką komunalną i nadzorze właścicielskim” w dniu 22 maja 2017 r., w którym uczestniczyły: osoby nadzorujące w JST spółki komunalne oraz osoby zatrudnione w spółkach jednostek samorządu terytorialnego (w których jednostka samorządu terytorialnego pełni rolę właścicielską lub jest
  w części udziałowcem), zwłaszcza członkowie  zarządów i rad nadzorczych tych jednostek, jak również inne podmioty zainteresowane przedmiotową problematyką.
 3. Szkolenie  pn. „ABC segregacji odpadów po zmianach prawa od
  01 lipca 2017 roku”
  w dniu 19 czerwca 2017 r., w którym uczestniczyły: organy gminy (wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast) i organów związków międzygminnych (zarządów, walnego zgromadzenia), przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną
  z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, pracownicy JST odpowiedzialni za gospodarkę odpadami  oraz inne osoby związane zawodowo lub zainteresowane ww. tematyką.
 4. Szkolenie pn. „Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za usunięcie drzew i krzewów. Nowelizacja z 11 maja 2017 roku” w dniu 23 czerwca 2017 r., w którym uczestniczyli:  pracownicy referatów ochrony środowiska, zarządów zieleni miejskiej, zarządów dróg, zakładów gospodarki komunalnej, firm projektowych, spółdzielni mieszkaniowych, deweloperzy, zarządcy nieruchomości, wojewódzcy konserwatorzy zabytków oraz wszyscy zainteresowani tym tematem.
 5. Szkolenie pn. „Zadania samorządów lokalnych w procesie likwidacji niskiej emisji” w dniu 04 września 2017 r., w którym uczestniczyli:  pracownicy urzędów miast/gmin i starostw.
 6. Szkolenie pn. „Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach” w dniu 25 września 2017 r., w którym uczestniczyły:  organy administracji rządowej i samorządowej, a także podmioty sporządzające raporty o  oddziaływaniu  na  środowisko  oraz przedstawiciele firm budowlanych i inwestorzy.
 7. Szkolenie pn. „Dostęp do informacji o środowisku a informacja publiczna w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego” w dniu 09 października 2017 r., w którym uczestniczyli: przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.
 8. Szkolenie pn. „Nowe narzędzia kształtowania krajobrazu w Polsce – zmiany wprowadzone tzw. ustawą krajobrazową” w dniu 15 listopada 2017 r., w którym uczestniczyli:  pracownicy urzędów  gmin i urzędów marszałkowskich, zwłaszcza zajmujący się planowaniem
  i zagospodarowaniem przestrzennym, pracownicy urzędów wojewódzkich, pracownicy służb ochrony przyrody i ochrony zabytków, planiści przestrzenni, przedstawiciele inwestorzy i branża reklamowa.
 9. Szkolenie pn.  „Ochrona zwierząt w gminie na tle zadań związanych
  z utrzymaniem czystości i porządku. Analiza funkcjonowania programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zmiany w ustawie w 2017 r. Zwierzęta dziko żyjące a obowiązki gminy”
  w dniu 04 grudnia 2017 r., w którym uczestniczyli:  pracownicy urzędów gmin, miast, pracownicy  zakładów komunalnych, straży  miejskich, pracownicy powiatowych inspekcji weterynarii, podmioty prowadzące schroniska dla zwierząt oraz organizacje społeczne zajmujące się ochroną zwierząt.
 10. Szkolenie pn. „Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony przyrody” w dniu 22 lutego 2018 r., w którym uczestniczyli pracownicy organów administracji zajmujących się ochroną przyrody, zielenią miejska, zagospodarowaniem przestrzennym.
 11. Szkolenie pn. „Postępowanie egzekucyjne w stosunku do obowiązków o charakterze niepieniężnym. Zagadnienia praktyczne”  w dniu 04 kwietnia 2018 r., w którym uczestniczyli pracownicy organów administracji zajmujących się ochroną przyrody, pracownicy departamentów prawnych, przedstawiciele komórek windykacyjnych, pracownicy wydziałów finansowo - księgowych oraz inne osoby zajmujące  się ustalaniem i egzekwowaniem należności w administracji publicznej.
 12. Szkolenie pn. „Aktualne rozwiązania prawne dotyczące gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych” w dniu 26 kwietnia 2018 r., w którym uczestniczyli pracownicy starostw powiatowych, gmin, Lasów Państwowych. 
 13. Szkolenie pn. „Obecne zadania samorządu terytorialnego dotyczące zwierzyny i prawa łowieckiego” w dniu 27 kwietnia 2018 r., w którym uczestniczyli pracownicy starostw powiatowych i gmin.

 

Łącznie w szkoleniach w ramach projektu „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych” udział wzięło  448 uczestników. 

 

Projekt zakończony,  rozliczony w WFOŚiGW w Łodzi.

 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0