„KSR NR 11„ŚRODKI TRWAŁE”, ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH - JAK USTALAĆ, EWIDENCJONOWAĆ, AMORTYZOWAĆ I INWENTARYZOWAĆ: ŚRODKI TRWAŁE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE W 2020 ROKU”

„KSR NR 11„ŚRODKI TRWAŁE”, ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH - JAK USTALAĆ, EWIDENCJONOWAĆ, AMORTYZOWAĆ I INWENTARYZOWAĆ: ŚRODKI TRWAŁE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE W 2020 ROKU”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, iż w związku z trwającym zakazem zgromadzeń i imprez obowiązującym do odwołania https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia szkolenie pn. „KSR NR 11„ŚRODKI TRWAŁE”, ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH - JAK USTALAĆ, EWIDENCJONOWAĆ, AMORTYZOWAĆ I INWENTARYZOWAĆ: ŚRODKI TRWAŁE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE W 2020 ROKU”, zaplanowane na dzień 27 kwietnia br. (poniedziałek) zostaje odwołane.

 

Uprzejmie informuję, iż szkolenie zostanie zorganizowane w przedmiotowym temacie w innym, dogodnym terminie. 

 

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
 Teresa Krawczyk zapraszają na szkolenie pt.:

 

„KSR NR 11„ŚRODKI TRWAŁE”,
ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH -
JAK USTALAĆ, EWIDENCJONOWAĆ, AMORTYZOWAĆ
I INWENTARYZOWAĆ: ŚRODKI TRWAŁE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE
I PRAWNE, ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE W 2020 ROKU”,

 

zaplanowane w terminie 27 kwietnia 2020 r. tj. poniedziałek, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Cel szkolenia: na szkoleniu zostaną  omówione wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone do ustawi przepisów wykonawczych ustaw, a dotyczące poniżej wskazanych zagadnień, w tym: wprowadzany KSR nr 11 „Środki trwałe” , zmiany do podatku dochodowego od osób prawnych – jak je wykorzystać w jednostkach sektora finansów publicznych.

Zagadnienia związane  z ewidencją  i właściwym ujęciem  środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie zawsze budziły wiele wątpliwości w pracy  osób odpowiedzialnych za majątek jednostki.  Bardzo ważnym zagadnieniem,  z którym na co dzień borykają się pracownicy zarówno działów księgowości, jak i pracownicy, którym powierzono gospodarowanie mieniem, jest prowadzenie  właściwych ewidencji,  właściwa klasyfikacja majątku w zależności od źródeł ich  finansowania, ulepszenia i remonty środków trwałych czy wycofanie ich z ewidencji, likwidacja oraz ich inwentaryzacja. Błędy, które wynikają  z niewłaściwego przyporządkowania  oraz  uchybienia w zakresie rachunkowości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  dość często  wynikają z niedostosowania  przepisów wewnętrznych do obowiązujących regulacji ustawowych.

Szkolenie dotyczące przedstawionych zagadnień  ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu obowiązujące uregulowania prawne po zmianach   przepisów,  a tym samym  pomóc  w praktycznym ich stosowaniu.

 

Szkolenie adresowane jest do: pracowników pionów finansowo-księgowych  instytucji sektora finansów publicznych oraz pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za prawidłowe  przyporządkowanie bądź  nadzór nad wydatkami budżetowymi  i gospodarowanie mieniem jednostki.

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia -   Teresa Krawczyk - wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej, w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych, w tym: „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”(2011),  „Rachunkowość, ewidencje księgowe  oraz sprawozdawczość budżetowa  w rozliczeniach podatku VAT po centralizacji - z przykładami księgowań”(2016), „Plan kont 2018 - Zmiany w rachunkowości budżetowej  Komentarz dla jednostek i zakładów budżetowych”(2017), „Środki trwałe, oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”(2018 r.), „Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych” – red. P. Walczak - Rozdział X. „Mechanizm podzielonej płatności (split payment) w jednostkach samorządu terytorialnego” (2018), „Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych (2018): Rozdział VI. Środki trwałe wysokocenne i niskocenne w jednostkach sektora finansów publicznych z uwzględnieniem KSR 11, Rozdział VIII. Mechanizm podzielonej płatności w jednostkach samorządu terytorialnego, „Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury” (2018), „Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych – red. P. Walczak  (2019): Część IV. Dokumentacja związana z gospodarowaniem składnikami majątku. Część VI. Dokumentacja polityki rachunkowości. Część VII. Dokumentacja podatkowa (w tym: Rozdział I. Instrukcja odliczania podatku od towarów i usług na podstawie prewspółczynnika. Rozdział II. Instrukcja odliczania podatku  naliczonego na podstawie proporcji. Rozdział III. Mechanizm podzielonej płatności w jednostkach finansów publicznych), „Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury” red. T. Krawczyk (2019) oraz wiele publikacji książkowych o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości.

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

1. WPROWADZENIE DO TEMATU SZKOLENIA.

 

2. ZASADY RACHUNKOWOŚCI, GOSPODARKA FINANSOWA I ZAKŁADOWY PLAN KONT - po nowelizacjach wprowadzonych   dla Budżetu Państwa, JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, w tym:

 

 • ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu,

 

 • prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności.

 

3. INFORMACJA DODATKOWA - ELEMENT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OD 2018 ROKU - jak przygotowywać i ewidencjonować dane w ewidencji księgowej do tego sprawozdania? (zasady ustalone przez organy - kontrola zarządcza – załącznik -  zarządzenie i tabele w excelu).

 

4. PRZEKAZANIE MAJĄTKU JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - po zmianach (której instytucji? jaka forma?) - błędy w przekazywaniu majątku.

 

5. ŚRODKI TRWAŁE WYSOKO I NISKO CENNE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE  - źródła ich finansowania oraz  ujęcie i  ich ewidencja -  po zmianach przepisów:

 

 • problemy z ewidencją (czy komputer nabyty za 6 000,00 zł – księgować jako materiał – czy jako środek trwały ? jakie paragrafy?),
 • różnice pomiędzy płaszczyzną paragrafową od płaszczyzną sprawozdawczości finansowej.

 

6. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016 - zmiany wprowadzone do KŚT 2016 w porównaniu z KŚT 2010 - wprowadzone zmiany.

 

7. KSR NR 11 „ŚRODKI TRWAŁE”  (publikacja 29.05.2017 r.) - jak  ewidencjonować zagadnienia objęte standardem w jednostkach sektora finansów publicznych?

 

8. KLASYFIKACJA I EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - po zmianie - z uwzględnieniem KŚT 2016 , KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zmiana wartości środka trwałego):

 • syntetyczna,
 • analityczna,
 • regulacje w polityce rachunkowości,
 • miejsce i technika prowadzenia ewidencji.

 

9. WYCENA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH: określenie ceny nabycia, kosztu wytworzenia, wartości godziwej oraz  trwałej utraty wartości - z uwzględnieniem KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zmiana wartości środka trwałego).

 

10. ULEPSZENIA, MODERNIZACJA I REMONTWŁASNYCHI OBCYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH - z uwzględnieniem KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zmiana wartości środka trwałego).

 

11. ZASADY I METODY AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - po zmianach przepisów.

 

12. LIKWIDACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH.

 

13. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE) - po zmianie - z uwzględnieniem KŚT 2016 i KSR nr 11 – proces inwestycyjny i jego rozliczenie.

 

14. INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH,  WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH  ORAZ   INWESTYCJI - rodzaje, terminy, metody, organizacja i dokumentacja (w załączeniu wzory)  - z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11.

 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0