„OCHRONA ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH LUB ŚRÓDPOLNYCH JAKO ZADANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”

„OCHRONA ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH LUB ŚRÓDPOLNYCH JAKO ZADANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury
oraz radca prawny Krzysztof Gruszecki
zapraszają na szkolenie bezpłatne dla Członków Stowarzyszenia pn.

Ochrona zadrzewień przydrożnych lub śródpolnych
jako zadanie jednostek samorządu terytorialnego”

realizowanew ramach projektu pt.:
„Wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska -
szkolenia dla pracowników JST”

zaplanowane w terminie 24 czerwca 2021 r. tj. czwartek,

w godzinach 9:00 - 15:00

w sali konferencyjnej Hotelu Eco w Łowiczu, ul. Podrzeczna 22.

 

Celem projektu jest:  dyskusja i wymiana poglądów na tematy związane z ochroną prawną środowiska i jego zasobów, ze szczególnych uwzględnieniem obowiązków, jakie nakładają aktualne przepisy prawne oraz przygotowanie uczestników szkoleń  do weryfikacji stopnia realizacji tych obowiązków.

 

Cel szkolenia: zadrzewienia stanowią ostoję różnorodności biologicznej, są schronieniem dla licznych gatunków ptaków, nietoperzy i owadów, zarówno w krajobrazie półnaturalnym, jak i antropogenicznym. Przyczyniają się do poprawy warunków życia ludzi, ponieważ kształtują warunki wodne i mikroklimatyczne, istotnie wpływają na poprawę stanu środowiska oraz podnoszą walory estetyczne otoczenia. Ponadto zadrzewienia pełnią ważną funkcję społeczną i kulturową.  Dlatego tak ważne jest, aby dbać o ich kondycję, sadzić nowe nasadzenia, które zastąpią obumierające drzewa oraz wyjaśniać wartość zadrzewień rosnących wokół nas.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zawiera przepisy mające na celu ochronę drzew i krzewów w rozdziale 4. pod nazwą „Ochrona terenów zieleni i zadrzewień”, dotyczące m.in. zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu, wykonywania nasadzeń zastępczych, czy przycinania gałęzi.

 

Szkolenie adresowane jest do: pracowników JST i pracowników zarządów dróg, odpowiedzialnych za tematykę usuwania drzew i krzewów.

 

Wybór i opracowanie materiałów oraz prowadzenie szkolenia  – mec. Krzysztof Gruszecki, obecnie jest radcą prawnym, specjalizującym się w sprawach z zakresu ochrony środowiska. W latach 1995-2003 był etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, a w latach 2004-2009 pełnił obowiązki sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku, a później w Bydgoszczy. Autor „Komentarza do ustawy o ochronie przyrody” (2005, 2009, 2013), „Komentarza do Prawa ochrony środowiska” (2008, 2009, 2011), „Komentarza do ustawy o dostępie do informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (2009, 2013), monografii „Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów” (2010, 2011) oraz ponad 200 publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu prawa ochrony środowiska, postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego.

 

Świadczenia dodatkowe:

Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, artykuły promocyjne, certyfikat, serwis kawowy, lunch.    

Projekt  współfinansowany ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Informacje podstawowe

Dane do faktury

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl