INWENTARYZACJA MAJĄTKU I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 R. - PO ZMIANACH PRZEPISÓW

INWENTARYZACJA MAJĄTKU I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 R. - PO ZMIANACH PRZEPISÓW

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz 
Teresa Krawczyk zapraszają na szkolenie pt.:

„INWENTARYZACJA MAJĄTKU I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA W  JEDNOSTKACH  SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 R. - PO ZMIANACH PRZEPISÓW”,

zaplanowane w terminie 20 grudnia 2019 r. tj. piątek, w godzinach 
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Cel szkolenia: bardzo ważnym zagadnieniem,  z którym na co dzień borykają się pracownicy zarówno działów księgowości, jak i pracownicy, którym powierzono gospodarowanie mieniem, jest prowadzenie  właściwych ewidencji,  prawidłowa klasyfikacja majątku i ich  przyporządkowanie, ulepszenia, remonty, wycofanie składników z ewidencji,  likwidacja  oraz  inwentaryzacja. Błędy, które wynikają  z niewłaściwego przyporządkowania  oraz  uchybienia w zakresie rachunkowości środków trwałych,  wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji dość często  wynikają z niedostosowania  przepisów wewnętrznych do obowiązujących regulacji ustawowych:  ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, KSR Nr-2, KSR Nr-11, KŚT 2016, rozporządzeń.

Szkolenie dotyczące przedstawionych zagadnień  ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu obowiązujące uregulowania prawne po zmianach  przepisów,  a tym samym  pomóc  w praktycznym ich stosowaniu.

Szkolenie adresowane jest do: pracowników JST, pionów finansowo - księgowych  instytucji sektora finansów publicznych oraz pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za prawidłowe  przyporządkowanie bądź  nadzór nad wydatkami budżetowymi  i gospodarowanie  mieniem jednostki.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia -   Teresa Krawczyk - wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej, w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych, w tym: „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”(2011),  „Rachunkowość, ewidencje księgowe  oraz sprawozdawczość budżetowa  w rozliczeniach podatku VAT po centralizacji - z przykładami księgowań”(2016), „Plan kont 2018 - Zmiany w rachunkowości budżetowej  Komentarz dla jednostek i zakładów budżetowych”(2017), „Środki trwałe, oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”(2018 r.), „Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych” – red. P. Walczak - Rozdział X. „Mechanizm podzielonej płatności (split payment) w jednostkach samorządu terytorialnego” (2018), „Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych (2018): Rozdział VI. Środki trwałe wysokocenne i niskocenne w jednostkach sektora finansów publicznych z uwzględnieniem KSR 11, Rozdział VIII. Mechanizm podzielonej płatności w jednostkach samorządu terytorialnego, „Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury” (2018), „Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych – red. P. Walczak  (2019): Część IV. Dokumentacja związana z gospodarowaniem składnikami majątku. Część VI. Dokumentacja polityki rachunkowości. Część VII. Dokumentacja podatkowa (w tym: Rozdział I. Instrukcja odliczania podatku od towarów i usług na podstawie prewspółczynnika. Rozdział II. Instrukcja odliczania podatku  naliczonego na podstawie proporcji. Rozdział III. Mechanizm podzielonej płatności w jednostkach finansów publicznych), „Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury” red. T. Krawczyk (2019) oraz wiele publikacji książkowych o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

 

I.        WPROWADZENIE DO TEMATU SZKOLENIA

 

1. Przekazanie majątku jednostkom organizacyjnym sektora finansów publicznych - po zmianach (której instytucji?, jaka forma?) - błędy w przekazywaniu majątku.

 

2. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne  - źródła ich finansowania oraz  ujęcie i  ich ewidencja -  po zmianach przepisów:

 

1)    problemy z ewidencją (czy komputer nabyty za 7000 zł – księgować jako materiał – czy jako środek trwały? jakie paragrafy?),

2)    różnice pomiędzy  płaszczyzną paragrafową a płaszczyzną sprawozdawczości finansowej.

 

3. Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych,  wartości niematerialnych i prawnych, materiałów:

 

1)      syntetyczna;

2)      analityczna;

3)      pozabilansowa;

4)      regulacje w polityce rachunkowości;

5)      miejsce i technika prowadzenia ewidencji.

 

4. Wycena składników majątkowych jednostki: określenie ceny nabycia, kosztu wytworzenia, wartości godziwej oraz  trwałej utraty wartości.

 

5. Wycena bilansowa aktywów i pasywów.

 

6. Ulepszenia, modernizacja i remont  własnych  i obcych składników.

 

7. Środki trwałe w budowie (inwestycje).  

 

II    INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH,  WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH  ORAZ   INWESTYCJI - RODZAJE, TERMINY, METODY, ORGANIZACJA I DOKUMENTACJA (W ZAŁĄCZENIU WZORY)  -
Z UWZGLĘDNIENIEM KŚT 2016, KSR NR 2 I KSR NR 11

 

1. Cele  i  przedmiot   inwentaryzacji.

 

2. Terminy i częstotliwość  inwentaryzacji.

 

3. Metody  inwentaryzacji  (spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja….).

 

4. Przygotowanie   obszarów   inwentaryzacji.

 

5. Podział  obowiązków  oraz  kompetencje  w   zakresie inwentaryzacji   (kierownika jednostki, głównego księgowego, członków komisji inwentaryzacyjnej, członków zespołów spisowych….). 

 

6. Etapy   prac   inwentaryzacyjnych.

 

7. Dokumentacja   inwentaryzacyjna (instrukcja inwentaryzacyjna, zarządzenie kierownika jednostki, arkusze spisu z natury, skontrum  zbiorów bibliotecznych, oświadczenia o odpowiedzialności materialnej, sprawozdanie   z przebiegu spisu z natury, protokoły, zestawienia ….).

 

8. Różnice   inwentaryzacyjne.

 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

w związku z awarią strony internetowej, proszę o kontakt w celu pobrania karty zgłoszenia.

Przepraszam za urtudnienia.

tel. 46/838 12 54, 535 41 66 48

e-mail: e.felczynska@bzura.pl  spigdb@bzura.pl

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0