„WARSZTATY Z ZAKRESU SPRAWOZDAŃ O ODEBRANYCH  I ZEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH,  ODEBRANYCH NIECZYSTOŚCIACH CIEKŁYCH  ORAZ REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU  GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYM”

„WARSZTATY Z ZAKRESU SPRAWOZDAŃ O ODEBRANYCH I ZEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH, ODEBRANYCH NIECZYSTOŚCIACH CIEKŁYCH ORAZ REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYM”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz  Sabina Kowalska zapraszają  na szkolenie - warsztaty pt.:

„WARSZTATY Z ZAKRESU SPRAWOZDAŃ O ODEBRANYCH
I ZEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH,
ODEBRANYCH NIECZYSTOŚCIACH CIEKŁYCH
ORAZ

REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYM”,

zaplanowane w terminie 06 października 2020 r. tj. wtorek,
w godzinach 9:00–14:00 
w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Cel szkolenia: jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie z odbioru odpadów komunalnych za rok 2019? Jak weryfikować poprawność sprawozdań przekazywanych przez firmy odbierające odpady? Jak uzyskać rzetelne dane od podmiotów odbierających odpady? A także jaki wpływ na nowe sprawozdania mają zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów.

 

Ponadto na szkoleniu zostanie omówiona także Baza BDO, czyli Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Jest to system informatyczny, utworzony na podstawie przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Integralną jej częścią BDO jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Został on uruchomiony 24 stycznia 2018 r. i jest to pierwszy element BDO. Z kolei od 1 stycznia 2020 r. zostały uruchomione kolejne moduły systemu, tj. ewidencji i sprawozdawczości. Umożliwiają one uzyskanie aktualnej informacji na temat ilości odbieranych, zbieranych i transportowanych odpadów oraz miejsca ich przekazania i przetwarzania.

 

Szkolenie skierowane jest do: osób zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi; do osób odpowiedzialnych za przygotowanie rocznego sprawozdania w imieniu wójta, burmistrza/ związku międzygminnego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok.

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - Sabina Kowalska, od kilkunastu lat związana z ochroną środowiska i gospodarką odpadami; od 1993 roku kierowała działem gospodarki odpadami w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Funkcje Prezesa międzygminnej spółki „Eko Dolina” pełni od momentu jej założenia, tj. od 1998 roku. Jest autorką szeregu dokumentów o charakterze strategicznym dla regionalnej gospodarki odpadami, w tym: program gospodarki odpadami dla aglomeracji gdyńskiej i miast sąsiadujących, analizy technologiczne  i ekonomiczne oraz studium wykonalności dla zakładu zagospodarowania odpadów w Łężycach. Obecnie zarządza wybudowanym zakładem zatrudniającym 97 osób i przygotowuje  kolejne fazy jego rozwoju i rozbudowy. Wspomaga także kształcenie kadr w dziedzinie ochrony środowiska, sprawując opiekę merytoryczną doktorantów i magistrantów  oraz kilkunastu staży i praktyk zawodowych. Prowadzi szkolenia w zakresie wdrażania projektów finansowanych ze środków unijnych. Współpracuje z szeregiem szkół w dziedzinie ochrony środowiska; działa w organizacjach ekologicznych i branżowych (PKE, KIGO, KFDZOM, PSBFP).

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0