JAK ZGODNIE Z PRAWEM WYKONYWAĆ USTAWOWE OBOWIĄZKI KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ...

JAK ZGODNIE Z PRAWEM WYKONYWAĆ USTAWOWE OBOWIĄZKI KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ...

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Sławomira Prokopowicz zapraszają na szkolenie pt.:

„JAK ZGODNIE Z PRAWEM WYKONYWAĆ USTAWOWE OBOWIĄZKI KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZWIĄZANE Z OPINIOWANIEM LOKALIZACJI PUNKTÓW SPRZEDAŻY ALKOHOLU ORAZ  KONTROLĄ WYKONYWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA GRUNCIE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI 
I  USTAWY KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO.

PROCEDURA I ZASADY KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW – KROK PO KROKU”,

zaplanowane w terminie 19 września 2019 r. tj. czwartek, w godzinach 
9:00 – 14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Cel szkolenia: prawidłowe stosowanie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w szeroko rozumianej  działalności gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; skuteczne i szybkie prowadzenie postepowań administracyjnych w sprawach opiniowania lokalizacji punków sprzedaży napojów alkoholowych.

Szkolenie skierowane jest do: członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, pełnomocników ds. profilaktyki, radnych i  osób zajmujących się zezwoleniami  na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin.

 Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - Sławomira Prokopowiczprawnik, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca akademicki, praktyk w wielu ogólnokrajowych instytucjach szkoleniowych i doradczych; doradca urzędów samorządowych, autorka szkoleń sprofilowanych dla jednostek samorządowych. 

 Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

 

1. KONSEKWENCJE NAJNOWSZEJ ZMIANY USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI Z 2018 ROKU – NOWE OBOWIĄZKI I PRAWA  KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ RADY GMINY:

 

- wpływ komisji na zasady ustalania limitu zezwoleń, a nie punktów sprzedaży,

- zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym i możliwości wprowadzenia  odstępstwa od zakazu,  

- skutki  dla  procedury opiniowania i  wydawania zezwoleń.

 

2. PROCES OPINIOWANIA  LOKALIZACJI PUNKTU SPRZEDAŻY ALKOHOLU W  MYŚL OBOWIĄZUJĄCYCH  AKTUALNIE PRZEPISÓW  USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI I KPA: 

 

- forma  przekazania  dokumentów komisji przez organ zezwalający i ich treść,

- termin wydawania opinii,  jej  składniki i forma – prawidłowe wydanie, podpisanie i doręczenie   postanowienia,

- prawidłowe przeprowadzanie oględzin, zasady i sposób oceny lub  mierzenia odległości  punktów sprzedaży  od obiektów chronionych,

- kwalifikacja  obiektów kultu religijnego i innych obiektów chronionych,

- zasady i możliwość tworzenia podkomisji (podzespołów) przedmiotowych w komisji,

- instytucja zrzeczenia się prawa do zażalenia – jak ją stosować? 

 

3. PROCEDURA  OBOWIĄZKOWEJ KONTROLI  PUNKTÓW SPRZEDAŻY  NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  ZGODNIE  Z NOWYMI  PRZEPISAMI USTAWY PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KONTROLI WIARYGODNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI SPRZEDAŻY ALKOHOLU SKŁADANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW. 

 

4.OBOWIĄZKI  CZŁONKÓW KOMISJI  -  JAKO ORGANU KONTROLNEGO - DOTYCZĄCE ZASAD KONTROLI DZIAŁALNOŚCI  PRZEDSIĘBIORCÓW:

 

- analiza prawdopodobieństwa  naruszenia prawa,

- nowe obowiązki organu kontrolnego w BIP-ie,

- ustalenie składu zespołu kontrolnego i jego uprawnienia,

- tryb  zawiadomienia   o terminie kontroli i sposób jej prawidłowego przeprowadzenia,

- dokumenty   zespołu kontrolnego  upoważniające do przeprowadzenia kontroli – legitymacja służbowa czy upoważnienie?

- miejsce  kontroli – urząd czy siedziba przedsiębiorcy?

- okazanie książki kontroli,

- zakaz ponownej  kontroli,

- metody i zakres badania dokumentów finansowych - rodzaje żądanych  dokumentów,  forma  ich przekazywania zespołowi kontrolnemu,

- najnowsze orzecznictwo w sprawie cofnięcia zezwolenia  z powodu fałszywych danych w oświadczeniu.

 

5. ZAKRES KONTROLI ORAZ  UPRAWNIENIA GMINNYCH KOMISJI  DO KONTROLOWANIA  WARUNKÓW SPRZEDAŻY  NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W TERENIE:

 

- kontrola przestrzegania ustawowych zasad reklamy alkoholu,

- sprzedaż alkoholu nieletnim, nietrzeźwym – ocena  stanu nietrzeźwości, sprzedaż na kredyt i pod zastaw,  

- badanie  tytułów  prawnych do  korzystania z lokali stanowiących punkty sprzedaży,

- sprawdzanie  prawidłowości  zaopatrywania się przez przedsiębiorców  w  napoje  alkoholowe u  przedsiębiorców posiadających zezwolenia hurtowe,

- kontrola przestrzegania  obowiązku wykonywania   działalności   przez  przedsiębiorcę oznaczonego w zezwoleniu,

- badanie zasadności  funkcjonowania zezwolenia  w aspekcie spełnienia zasad usytuowania w trakcie trwania zezwolenia,

- kontrola  sposobu wydzielenia stoisk z alkoholem w  sklepach.

 

6.  PROBLEM SKARG MIESZKAŃCÓW NA  DZIAŁALNOŚĆ  PUNKTÓW SPRZEDAŻY ALKOHOLU – PRAWIDŁOWE FORMY REAKCJI KOMISJI  I RADNYCH:

 

- zasady usytuowania punków sprzedaży - prawidłowa treść  uchwał,

- bezwzględne i czasowe zakazy sprzedaży alkoholu jako lokalne strategie  ograniczania dostępności alkoholu  – możliwości prawne  i ustalanie  obszarów chronionych.

 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

w związku z awarią strony internetowej, proszę o kontakt w celu pobrania karty zgłoszenia.

Przepraszam za urtudnienia.

tel. 46/838 12 54, 535 41 66 48

e-mail: e.felczynska@bzura.pl  spigdb@bzura.pl

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0