NOWE FORMULARZE PIT – 11 – PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE TEGO I INNYCH OBOWIĄZKÓW PŁATNIKA PODATKU PIT ZWIĄZANYCH ZE ZMIANAMI PRZEPISÓW USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W ROKU 2019

NOWE FORMULARZE PIT – 11 – PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE TEGO I INNYCH OBOWIĄZKÓW PŁATNIKA PODATKU PIT ZWIĄZANYCH ZE ZMIANAMI PRZEPISÓW USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W ROKU 2019

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Katarzyna Furmańczyk  zapraszają na szkolenie pt.:

„NOWE FORMULARZE PIT – 11 – PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE TEGO I INNYCH OBOWIĄZKÓW PŁATNIKA PODATKU PIT ZWIĄZANYCH ZE ZMIANAMI PRZEPISÓW USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W ROKU 2019”,

zaplanowane w terminie 10 stycznia 2020 r. tj. piątek, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Cel szkolenia: rok 2019 przyniósł wiele istotnych zmian związanych z rozliczaniem świadczeń wypłacanych osobom fizycznym. Przedmiotem szkolenia będzie kompleksowa analiza nowych obowiązków, jakie nałożone zostały na płatników podatku PIT w związku z wprowadzeniem zerowego podatku PIT dla młodych, zmniejszeniem stawki PIT z 18 % na 17 % oraz podwyższeniem kosztów pracowniczych.

W trakcie szkolenia omówione zostaną praktyczne problemy związane z rozliczaniem świadczeń pracowniczych, a także możliwości zwolnienia z podatku tych świadczeń. Uczestnicy poznają aktualne orzecznictwo i interpretacje organów skarbowych. Dodatkowo wyjaśnione zostaną wątpliwości wynikające z obowiązków płatnika podatku dochodowego związanych z koniecznością prawidłowego sporządzenia formularzy PIT.

Zajęcia mają na celu uporządkowanie i aktualizację posiadanej wiedzy, a także zaznajomienie ich uczestników z aktualnym orzecznictwem oraz zmiennym stanowiskiem fiskusa prezentowanym w licznych w tej materii  interpretacjach podatkowych.

Szkolenie skierowane jest do: osób zajmujących się problematyką kadrowo – płacową. Przydatne będzie zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę z zagadnieniami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i dla doświadczonych praktyków chcących zaktualizować posiadaną wiedzę, w oparciu o bieżące stanowisko wynikające z orzecznictwa i interpretacji administracji skarbowej.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - Katarzyna Furmańczykbyła Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew, specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, z wyszczególnieniem zagadnień dotyczących obowiązków podatkowych płatników tego podatku, posiadająca wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych; autorka kilku publikacji na temat podatku dochodowego od osób fizycznych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości. 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

 

I. PIT – 11 - INFORMACJA O DOCHODACH ORAZ POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY

 

1. Omówienie zmian w treści formularza spowodowanych wprowadzeniem zwolnienia „PIT dla młodych”.

 

2. Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne jako dodatkowy element wynagrodzenia pracownika ujmowany w informacji PIT-11 – wyjaśnienie wybranych zagadnień, w tym:

 

-  spotkania okolicznościowe, wycieczki, konferencje, integracja – skutki podatkowe dla pracownika i innych zaproszonych gości,

-  szkolenia osób współpracujących, zarządu, a obowiązek zapłaty podatku,

-  nagrody i wygrane w konkursach organizowanych przez płatnika – obowiązek poboru zryczałtowanego podatku  a możliwość zastosowania zwolnienia z PIT,

-  pakiety medyczne dla pracowników, członków rady nadzorczej – zasady ustalania przychodu,

- zakwaterowanie pracownika – kiedy stanowi przychód pracownika?

-  samochód służbowy, telefon, laptop wykorzystywane dla celów prywatnych – konsekwencje podatkowe dla pracownika,

-  dodatkowe ubezpieczenia pracowników – moment uzyskania przychodu,

-  upominki prezenty a konieczność sporządzenia informacji PIT.

 

 

II. NALEŻNOŚCI ZWOLNIONE Z OPODATKOWANIA

 

1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika, kursy językowe – omówienie warunków stosowania zwolnienia.

 

2. Podróże służbowe – zasady rozliczania podróży pracownika i osoby niebędącej pracownikiem.

 

3. Świadczenia należne na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:

 

-  ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wypłacony w jednakowej wysokości,

- zwrot kosztów okularów i soczewek kontaktowych,

- posiłki i napoje zapewniane pracownikom,

- badania wstępne, okresowe, szczepienia, dodatkowa opieka medyczna – skutki podatkowe.

 

4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – warunki jakie winny być spełnione dla skorzystania ze zwolnienia w sytuacji, gdy pracodawca zapewnienia:

 

- bony towarowe, karnety sportowe, bilety do kina,

- zapomogi losowe,  umorzone pożyczki, dofinansowanie wypoczynku pracownika i jego rodziny,

- wycieczki sfinansowane przez pracodawcę,

- paczki dla dzieci, kolonie obozy, zimowiska, dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, przedszkolu i inne świadczenia przyznane dla rodziny pracownika.

 

 

III.  POZOSTAŁE OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z WYPEŁNIANIEM FORMULARZY PIT I OBLICZANIEM PODATKU – OMÓWIENIE NAJCZĘSTSZYCH PROBLEMÓW, W TYM:

 

-  rozliczenie pracownika na urlopie wychowawczym – przychód, koszty, składki ZUS,

-  koszty uzyskania przychodu – zasady potrącania kosztów pracowniczych – prawidłowa wysokość kosztów w roku 2019 i 2020,

-  koszty dla twórcy – zasady i możliwość potrącania,

-  opodatkowanie świadczeń przyznawanych emerytom – zasady zastosowania zwolnienia z PIT,

-  wypłata odszkodowań a obowiązek ujęcia w informacji PIT,

- rozliczanie świadczeń wypłacanych po zmarłym pracowniku (wynagrodzenia, odprawy pośmiertne,  zapomogi, niespłacona pożyczka),

- podatkowe skutki nieprawidłowości rozliczonych składek ZUS (społecznej i zdrowotnej) a obowiązek korekty zaliczek na podatek,

-  rozliczanie umów zleceń nieprzekraczających 200 zł – wysokość ryczałtu, umowa z młodym pracownikiem,

-  umowy cywilnoprawne, przychody członków zarządu i rad nadzorczych – zasady rozliczania świadczeń w ramach osobiście wykonywanej działalności,

- zasady opodatkowania należności wypłaconych dla nierezydenta – wysokość podatku rodzaje formularzy właściwość urzędów skarbowych,

- deklaracje PIT-4R i PIT-8AR – rodzaje rozliczanych świadczeń, odpowiedzialność płatnika za błędne sporządzenie deklaracji,

- świadczenia wypłacane przez organy samorządowe.

 

IV. ZMIANY W ZASADACH POBORU ZALICZEK NA PODATEK PO 1 STYCZNIA 2020 R.

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0