NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH I OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH I OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Dariusz Matuk zapraszają na szkolenie pt.:

„NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 
I OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO”,

zaplanowane w terminie 17 października 2019 r. tj. czwartek, w godzinach 
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

23 lipca 2019 r. do podpisu prezydenta została skierowana Ustawa  z 19 lipca br. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje wynikają z potrzeby usprawnienia procedur w ramach procesu inwestycyjnego. 

Celem szkolenia jest: omówienie zmian dokonanych ww. nowelizacją dotyczącą przepisów strategicznych ocen odziaływania na środowisko, transgranicznych ocen odziaływania na środowisko, a także procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto, celem szkolenia jest wskazanie procedur realizowania trzech grup zagadnień z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Po pierwsze - postępowania w zakresie przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko w postępowaniu związanym z wydawaniem decyzji środowiskowych - zakres właściwości, postępowanie wyjaśniające, ocena oddziaływania na środowisko w zakresie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, prawidłowe prowadzenie postępowania oraz kształtowanie treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Główny nacisk będzie położony na sprawy proceduralne. Po drugie - omówienie postępowania  z udziałem społeczeństwa – etapy postępowania analiza uwag i wniosków i ich rola w tworzeniu uzasadnienia decyzji. Po trzecie - zasady prowadzenia publicznie dostępnego wykazu informacji o środowisku oraz udostępnianie informacji oraz odmowa udostępnienia.

 Uczestnicy poznają na przykładach schematy postępowania w przypadku decyzji z obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz z możliwością nałożenia takiego obowiązku począwszy od wszczęcia postępowania, ustalania kręgu stron, opiniowania zakresu raportu, uzgadniania decyzji, rozpatrywania uwag i wniosków społeczeństwa. Omówione zostaną też zasady postępowania dowodowego i wyjaśniającego, w tym oceny raporty oddziaływania na środowisko. Wskazane zostaną uczestnikom najczęściej powtarzające się uchybienia i błędy w postępowaniu oraz w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie analizy orzecznictwa sądów NSA i WSA oraz orzeczeń SKO.

Szkolenie skierowane jest do: organów administracji rządowej i samorządowej, a także podmiotów sporządzających raporty o oddziaływaniu na środowisko.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - Dariusz Matuk, radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

 

I.         

 

 

1. OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – ZAKRES PRZEDMIOTOWY.         

 

2.  OMÓWIENIE ZMIAN PO WEJŚCIU W ŻYCIE PRZEPISÓW NOWELIZACJI Z 19.07.2019 R.:

 

-  zniesienie postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- nowe zasady wydawania decyzji w sprawach, gdy inwestorem jest gmina, powrót właściwości do wójta /burmistrza,

- rola RDOŚ w postępowaniu, gdy inwestorem jest gmina,

- zmiany w strukturze raportu oddziaływania na środowisko,

-  termin ważności decyzji środowiskowej - nowe regulacje,

- składniki wniosku - zmiany,

- ustalenie kręgu stron - nowe regulacje,

- decyzji w sprawach inwestycji na terenie kilku gmin - nowe zasady,

- zmiany w zakresie uzgodnień decyzji środowiskowych,

- składniki decyzji - zmiany,

- nowe regulacje w zakresie możliwej odmowy wydania decyzji środowiskowej,

- przypadki zawieszenia postępowania.

 

3. NAKŁADANIE OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

 

4. RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO – SKŁADNIKI, TRYB I ZASADY SPORZĄDZANIA.

 

5.  DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH – NOWY CHARAKTER I ZAKRES.

 

6. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH WYMAGAJĄCYCH WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH: 

 

-  właściwość organów,

-  rodzaje inwestycji i przedsięwzięć, w stosunku do których wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko - kwalifikacja przedsięwzięć na podstawie rozporządzenia,

- uzgodnienia i opinia w toku postępowania z innymi organami terminy uzgadniania decyzji,

-  udział stron i organizacji ekologicznych w postępowaniu,

-  składniki decyzji treść uzasadnienia,

- funkcja decyzji w systemie inwestycyjnym.

 

7. PONOWNE PRZEPROWADZANIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – ZASADY I PODSTAWY PRAWNE.

 

8. OCENA ODDZIAŁYWANIA ŚRODOWISKO NA OBSZARY NATURA 2000 – CECHY CHARAKTERYSTYCZNE POSTĘPOWANIA. ZMIANY W ZAKRESIE ART. 96 .

 

9. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I ZAŁATWIANIA SPRAW WSZCZĘTYCH PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWELIZACJI.

 

10. OMÓWIENIE AKTUALNEGO ORZECZNICTWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH I SKO NA TLE NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH NARUSZEŃ PRAWA. 

 

 

II. 

 

 

1.  UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIACH W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA  - ZASADY I ZAKRES.

 

2.  UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W PROCEDURZE ADMINISTRACYJNEJ PRZY WYDAWANIU DECYZJI.

 

3.  UWAGI I WNIOSKI.

 

4.  ORGANIZACJE EKOLOGICZNE – ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 

 

 

III.  

 

 

1. DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE.

 

 

IV. 

 

 

1. DOSTĘP DO INFORMACJI A RODO - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM, OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ZAGROŻENIA.

 

 

V. 

 

 

1. PYTANIA, KONSULTACJE, DYSKUSJA.

 

 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

w związku z awarią strony internetowej, proszę o kontakt w celu pobrania karty zgłoszenia.

Przepraszam za urtudnienia.

tel. 46/838 12 54, 535 41 66 48

e-mail: e.felczynska@bzura.pl  spigdb@bzura.pl

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0