NOWELIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (2019) ORAZ INNYCH AKTÓW PRAWNYCH – ANALIZA NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH

NOWELIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (2019) ORAZ INNYCH AKTÓW PRAWNYCH – ANALIZA NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz  dr Artur Modrzejewski  zapraszają na szkolenie pt.:
„NOWELIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (2019)
ORAZ INNYCH AKTÓW PRAWNYCH   – ANALIZA NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH”,

zaplanowane w terminie 08 stycznia 2020 r. tj. środa, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Cel szkolenia: Prezydent w dniu 07 sierpnia 2019 r. podpisał ustawę zmieniającą ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa weszła w życie 06 września 2019 r.

Przedmiotem szkolenia będzie kompleksowa analiza nowo wprowadzonych regulacji oraz określenie wpływu znowelizowanej ustawy na aktualnie funkcjonujące rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w wiedzę pozwalającą na przygotowanie wdrożenia nowych regulacji z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach - zarówno w kontekście koniecznych zmian w aktach prawa miejscowego, prowadzonych postępowań w zakresie opłaty śmieciowej oraz rozwiązań systemowych związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów.

Każdy z uczestników otrzyma materiał stanowiący kompleksową analizę przeprowadzonej nowelizacji wraz z przykładowymi projektami aktów prawa miejscowego.

Szkolenie skierowane jest do: urzędników administracji publicznej (urzędów gmin) zajmujących się tematyką odpadów komunalnych, pracowników spółek komunalnych (organizujących i nadzorujących system gospodarki odpadami komunalnymi) a także do podmiotów prowadzących działalność w postaci odbierania odpadów komunalnych.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia – dr Artur Modrzejewski,  specjalista z zakresu prawnych aspektów gospodarki odpadami, praktyk, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB. Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku orzekający m.in. w sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kar nakładanych na gruncie u.c.p.g. W latach 2012 – 2017 r. doradca prawny w PUHP „LECH” Sp. z o.o. (spółka komunalna zajmująca się organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Białystok, w tym również przygotowywaniem projektów aktów prawa miejscowego). W latach 2011 – 2012 doradca Prezydenta Białegostoku ds. tworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Współpracownik kancelarii prawnych w zakresie prawnych aspektów gospodarki odpadami. Współpracuje z Okręgową Izbą Radców Prawych w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego. Jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym w szczególność prawnych aspektów gospodarowania odpadami komunalnymi, oraz postępowania administracyjnego. Realizował wiele szkoleń i zajęć w ramach studiów podyplomowych dla pracowników administracji samorządowej różnego szczebla. Prowadził szkolenia m.in. dla Związku Gmin Wiejskich, skarbników gmin woj. podlaskiego – szkolenie organizowane przez RIO w Białymstoku, oraz Straży Miejskiej w Białymstoku. Łącznie przeszkolił ok. 600 osób związanych z działalnością samorządu terytorialnego.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

 

1. Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów – obowiązki gmin, kompostowniki jako element systemu.

 

2. Elementy regulaminu utrzymania czystości i porządku.

 

3. Określanie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zasady ponoszeni opłaty.

 

4. Status nieruchomości niezamieszkałych.

 

5. Nowe zasady organizacji przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 

6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo na odbieraniei zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 

7. Kompostowanie bioodpadów a wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – decyzja w sprawie utraty prawa do zwolnienia z opłaty.

 

8. Brak segregacji odpadów – decyzja określająca wysokość opłaty.

 

9. Zmiany w szczegółowym zakresie świadczenia usług.

 

10. Nowe zasady funkcjonowania PSZOK.

 

11. Instalacja komunalna – nowe zasady funkcjonowania.

 

12. Zagospodarowanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych).

 

13. Obowiązki informacyjne i kontrolne nałożone na wójtów (burmistrzów, prezydentów).

 

14. Zmiany w przepisach sankcjonujących – w tym sankcja dla gmin za niewdrożenie rozwiązań systemowych w wys. od 1000 zł do 100 000 zł.

 

15. Analiza zmian prawnych w innych aktach prawnych prowadzonych nowelizacja, w tym w szczególności w ustawie o odpadach i prawie ochrony środowiska.

 

16. Analiza przepisów przejściowych.

 

17. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0