„OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. ZMIANY W ZAKRESIE UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA I ORGANIZACJI  SPOŁECZNYCH - NOWELIZACJA USTAWY Z DNIA 30 MARCA 2021 R.”

„OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. ZMIANY W ZAKRESIE UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA I ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH - NOWELIZACJA USTAWY Z DNIA 30 MARCA 2021 R.”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury
oraz radca prawny Dariusz Matuk
zapraszają na szkolenie bezpłatne dla Członków Stowarzyszenia pn.

„Oceny oddziaływania na środowisko
i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zmiany w zakresie udziału społeczeństwa i organizacji  społecznych - nowelizacja ustawy z dnia 30 marca 2021 r.”

realizowane w ramach projektu pt.:
„Wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska -
szkolenia dla pracowników JST”
zaplanowane
w terminie 29 czerwca 2021 r. tj. wtorek,
w godzinach 9:00 - 15:00
w sali konferencyjnej Hotelu Eco w Łowiczu, ul. Podrzeczna 22.

 

 

Celem projektu jest:  dyskusja i wymiana poglądów na tematy związane z ochroną prawną środowiska i jego zasobów, ze szczególnych uwzględnieniem obowiązków, jakie nakładają aktualne przepisy prawne oraz przygotowanie uczestników szkoleń  do weryfikacji stopnia realizacji tych obowiązków.

 

Cel szkolenia:  problematyka szkolenia dotyczy zmian ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej „ustawą nowelizującą”, której celem jest  dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej – art. 11 ust. 1 i 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (dyrektywy EIA). Zmiany stanowią pokłosie wydanej w marcu 2019 r. opinii Komisji Europejskiej (naruszenie nr 2016/2046), w której wskazano, że zastosowane w polskim prawodawstwie przepisy wykluczają w pewnych przypadkach możliwość zwrócenia się do organów odwoławczych o wdrożenie środków tymczasowych, pozwalających na zawieszenie wykonywania przedsięwzięć.

Omówienie aktualnego stanu prawnego ma na celu ocenę nowych regulacji prawnych pod kątem ewentualnych ułatwień lub utrudnień w uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przebiegu procesu inwestycyjnego z punktu widzenia inwestora oraz organów administracji publicznej.

 

Szkolenie adresowane jest do: organów administracji publicznej wydających  decyzje i współdziałające w postępowaniach (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, pracownicy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, regionalnych dyrekcji lasów państwowych, oraz organy współdziałające – organy Wód Polskich oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

 

Wybór i opracowanie materiałów oraz prowadzenie szkolenia  – Dariusz Matuk, radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego.

 

Świadczenia dodatkowe:

Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, artykuły promocyjne, certyfikat, serwis kawowy, lunch.    

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl