OCHRONA OBIEKTÓW I TERENÓW ZABYTKOWYCH NA OBSZARZE GMINY NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY I USTAWY O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI

OCHRONA OBIEKTÓW I TERENÓW ZABYTKOWYCH NA OBSZARZE GMINY NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY I USTAWY O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz dr. Tomasz Bojar-Fijałkowski 
zapraszają na konferencję bezpłatną dla Członków Stowarzyszenia pn.: 
„OCHRONA OBIEKTÓW I TERENÓW ZABYTKOWYCH NA OBSZARZE GMINY 
NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY 
I USTAWY O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI” 

realizowaną w ramach projektu pt.: 
„Kompendium wiedzy z ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 
konferencje i warsztaty edukacyjne dla pracowników JST” 
zaplanowaną w terminie 24 września 2019 r. tj. wtorek, w godzinach 9:00 - 15:00 
w sali konferencyjnej Hotelu Eco w Łowiczu, ul. Podrzeczna 22.

 

 

Celem projektu jest:  dyskusja i wymiana poglądów na tematy związane z ochroną prawną środowiska i jego zasobów, ze szczególnych uwzględnieniem obowiązków, jakie nakładają aktualne przepisy prawne oraz przygotowanie uczestników konferencji do weryfikacji stopnia realizacji tych obowiązków.

 

Celem konferencji jest:  przybliżenie problematyki ochrony i opieki nad obiektami zabytkowymi, omówienie przepisów dotyczących zabytków w kontekście ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz prezentacja zagadnień związanych z ochroną zabytków w gminie, występujących w tym zakresie błędów, przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza orzeczeń sądowych i poglądów doktryny.

Udział w konferencji pozwoli na: rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie ochrony zabytków i przyrody oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce,  podniesienie kwalifikacje i kompetencje w zakresie ochrony zabytków oraz  dostosuje wiedzę do zmieniającego się otoczenia prawnego i standardów wprowadzonych orzecznictwem sądowo-administracyjnym.

 

Konferencja adresowana jest do: pracowników administracji publicznej zajmujących się ochroną zabytków i przyrody w pracy zawodowej.

 

Wybór i opracowanie materiałów oraz wystąpienie podczas konferencji  – dr Tomasz Bojar-Fijałkowski, absolwent studiów magisterskich na kierunku zarządzanie oraz na kierunku prawo na Uniwersytecie Gdańskim, doktor prawa. Zatrudniony w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, współpracownik wielu szkół wyższych, w tym Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor 91 artykułów i rozdziałów w monografiach poświęconych prawu publicznemu, szczególnie prawu ochrony środowiska, prawu administracyjnemu materialnemu i prawu gospodarczemu publicznemu, wydanych w Polsce, Hiszpanii, Czechach, Kazachstanie i Ukrainie. Redaktor i współredaktor 5 monografii „Administrowanie i zarządzanie w sektorze publicznym: teoria i praktyka”, „Prawo zarządzania środowiskiem – aspekty sprawiedliwości ekologicznej”, „Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce”, „Gospodarcze prawo środowiska”, „Prawo ochrony środowiska jako warunek prowadzenia działalności gospodarczej”. Autor monografii „Prawo sanitarne w systemie prawnej ochrony środowiska w Polsce”.

 

Świadczenia dodatkowe:

Materiały konferencyjne i artykuły promocyjne, certyfikat, serwis kawowy, lunch. 

 

 

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI IV

 

 

SESJA 1

 

1. ZASADY OCHRONY ZABYTKÓW I PRZYRODY.

 

2. OMÓWIENIE FORM OCHRONY ZABYTKÓW, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KOMPETENCJI ORGANÓW GMIN:

 

- wpis do rejestru zabytków,

- ochrona planem miejscowym,

- park kulturowy oraz plan ochrony parku kulturowego,

- pomnik historii.

 

3. OMÓWIENIE GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW – PROCEDURAI ZASADY TWORZENIA, SKUTKI.

 

4.GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI.

 

5. OMÓWIENIE FORM OCHRONY przyrody ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KOMPETENCJI ORGANÓW GMIN:

 

- pomniki przyrody,

- stanowiska dokumentacyjne,

- użytki ekologiczne,

- zespoły przyrodniczo - krajobrazowe.

 

6. OMÓWIENIE TRYBU USTANAWIANIA FORM OCHRONY ZABYTKÓW I PRZYRODY, DOPUSZCZALNYCH OGRANICZEŃ ORAZ SKUTKÓW W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW PROCEDURALNYCH W PROCESACH INWESTYCYJNYCH.

 

7. PYTANIA I DYSKUSJA. 

 

8. PANEL DYSKUSYJNY.

 

 

 

SESJA 2

 

 

9. OCHRONA TERENÓW:

 

- w procesie planowania przestrzennego,

- parki gminne,

- zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,

- przepisy prawa miejscowego mające wpływ na ochronę drzew lub krzewów,

- ograniczenia wynikające z objęcia nieruchomości ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków,

- ochrona zieleni przydrożnej.

 

10. CENTRALNY / GMINNY REJESTR FORM OCHRONY PRZYRODY. 

 

11.OMÓWIENIE TRYBU I MOŻLIWOŚCI UWZGLĘDNIANIA OCHRONY PRZYRODY I ZABYTKÓW W POSTĘPOWANIACH O ICH WYDANIE. 

 

12. PYTANI I DYSKUSJA. 

 

13.  PANEL DYSKUSYJNY.

 

 

Projekt  współfinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 

Projekt  współfinansowany ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zdjęcia

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0