„PLANOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ ORGANIZACJI  ROKU SZKOLNEGO 2020/2021  W ZADANIACH ORGANU PROWADZĄCEGO I DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI/ SZKÓŁ Z UWZGLĘDNIENIEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  I OPTYMALIZACJI FINANSÓW LOKALNEJ OŚWIATY”

„PLANOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W ZADANIACH ORGANU PROWADZĄCEGO I DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI/ SZKÓŁ Z UWZGLĘDNIENIEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I OPTYMALIZACJI FINANSÓW LOKALNEJ OŚWIATY”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, iż w związku z informacją Premiera z dnia 11 marca br. https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualnosci o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach, szkolenie pn. „Planowanie szczegółowej organizacji roku szkolnego 2020/2021 w zadaniach organu prowadzącego i dyrektorów przedszkoli/ szkół z uwzględnieniem jakości kształcenia i optymalizacji finansów lokalnej oświaty”,zaplanowane na dzień 16 marca br. zostaje odwołane.

 

Uprzejmie informuję, iż szkolenie zostanie zorganizowane w przedmiotowym temacie w innym, dogodnym terminie. 

 

 

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
Maria Utracka zapraszają na szkolenie pt.:

 

„PLANOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ ORGANIZACJI
ROKU SZKOLNEGO 2020/2021  W ZADANIACH ORGANU PROWADZĄCEGO I DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI/ SZKÓŁ Z UWZGLĘDNIENIEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  I OPTYMALIZACJI FINANSÓW LOKALNEJ OŚWIATY”,

zaplanowane w terminie 16 marca 2020 r. tj. poniedziałek, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

 

Cel szkolenia: przybliżenie uczestnikom kompendium zmian prawnych, przydatnych informacji i praktycznych rozwiązań dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021, z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa oświatowego. Ponadto, przygotowanie uczestników do analizy i zatwierdzenia prawidłowo i racjonalnie  opracowanych arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół prowadzonych przez JST i prezentacja wstępnych działań przygotowujących ruch kadrowy.

Uczestnicy zaktualizują dotychczasową wiedzę o  nowe przepisy dotyczące organizacji roku szkolnego 2020/2021, zapoznają się z możliwością modyfikacji dotychczasowego trybu i warunków analizy arkuszy organizacyjnych o racjonalizację działań  w organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej, kształceniu specjalnym, wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, organizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, indywidualnym toku kształcenia, indywidualnym nauczaniu i zaplanują  racjonalną organizację zajęć świetlicowych, biblioteki szkolnej, internatu. 

Szkolenie skierowane jest do: organów wykonawczych JST, kardy kierowniczej, osób odpowiedzialnych za prowadzenie zadań oświatowych,  dyrektorów szkół i przedszkoli.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - Maria Utrackadoświadczony trener, edukator – praktyk w realizacji prowadzenia i kierowania oświatą oraz  zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz  na stanowisku doradcy prezydenta i  naczelnika wydziału edukacji. Autorka lub współautorka centralnych (ministerialnych) programów dotyczących zarządzania oświatą. Ekspert i trener (od 2012 roku) w realizacji projektu EFS: „Zarządzanie oświatą w samorządach”- Etap I, II oraz „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie lokalnym - ukierunkowaną na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli”  (2016-2020). Certyfikowany ekspert i ewaluator. Współpracuje z uczelniami wyższymi, gminami, szkołami,  placówkami oświatowymi  i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania szkołą, placówką oświatową oraz  audytu i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

1. Podstawy prawne – aktualizacja wiedzy przed przygotowaniem roku szkolnego 2020/2021: planowanie i opracowanie arkusza organizacyjnegow przedszkolu/szkole we współdziałaniu ze szkołami w obrębie danej JST.
2. Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego pracy szkoły, a przyjęcieorganizacji pracy szkoły.
3. Racjonalizacja zadań związanych z organizacją i realizacją pomocy psychologiczno – pedagogicznej - zakres zajęć wymagających zatwierdzenia w arkuszu organizacyjnym.
4. Zajęcia edukacyjne indywidualne organizowane wg określonych przepisów.
5. Zajęcia edukacyjne dodatkowe w szkolnym planie nauczania/ w organizacji pracy przedszkola.
6. Migracja uczniów/uczniowie powracający z zagranicy/uczeń cudzoziemiec w polskiej szkole - rozstrzygnięcia/ zmiany w organizacji szkoły/pozyskiwanie środków.
7. Arkusz organizacyjny przedszkola/ innych form wychowania przedszkolnego/oddziału przedszkolnego/ w szkole podstawowej – liczba i czas realizacji godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej; zakres godzin zajęć dodatkowych, czas pracy nauczyciela, a czas pracy oddziału przedszkolnego, pomoc przychologiczno - pedagogiczna w organizacji przedszkola.
8. Arkusz organizacyjny szkoły w praktycznych rozwiązaniach realizacji ramowych planów nauczania: liczba i podział godzin zajęć obowiązkowych, zajęcia realizowane w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, w klasach łączonych, zajęcia indywidualne.
9. Organizacja oddziałów integracyjnych, specjalnych, sportowych, dwujęzycznych, z przygotowaniawojskowego - w szkołach ogólnodostępnych.
10. Racjonalne rozwiązania pomocy psychologiczno - pedagogicznej,kształcenia specjalnego, świetlicy i biblioteki szkolnejw arkuszu organizacyjnym szkoły.
11. Zasady przydziału godzin zajęć dodatkowych finansowanych ze środków własnych JST w kontekście ich zasadnościprzydziału i efektywnościrozwoju uczniów.
12. Decyzje kadrowe na etapie tworzenia arkusza organizacyjnego: zasady przydziału godzin dla nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, przenoszenie nauczycieli na inne stanowisko pracy w tej samej lub innej szkole, uzupełnienie przez nauczyciela obowiązkowego wymiaru zajęć w innej szkole.
13. Warunki i tryb rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem z powodu zmian organizacyjnych w szkole/przedszkolu.
14. Panel dyskusyjny -  wymian doświadczeń, analiza tzw. trudnych rozwiązań.

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0