PROBLEMATYKA OCHRONY PRZYRODY I ZABYTKÓW W STUDIACH UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMIN ORAZ W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PROBLEMATYKA OCHRONY PRZYRODY I ZABYTKÓW W STUDIACH UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMIN ORAZ W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz dr. Anna Fogel zapraszają na konferencję bezpłatną dla Członków Stowarzyszenia pn.: 

„PROBLEMATYKA OCHRONY PRZYRODY I ZABYTKÓW W STUDIACH UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMIN ORAZ W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” 

realizowaną w ramach projektu pt.: 

„Kompendium wiedzy z ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 
konferencje i warsztaty edukacyjne dla pracowników JST”

zaplanowaną w terminie 05 czerwca 2019 r. tj. środa, w godzinach 9:00 - 15:00 w sali konferencyjnej Hotelu Eco w Łowiczu, ul Podrzeczna 22.

 

Celem projektu jest:  dyskusja i wymiana poglądów na tematy związane z ochroną prawną środowiska i jego zasobów, ze szczególnych uwzględnieniem obowiązków, jakie nakładają aktualne przepisy prawne oraz przygotowanie uczestników konferencji do weryfikacji stopnia realizacji tych obowiązków.

 

Cel konferencji:  niniejsza konferencja ma za zadanie wsparcie samorządu gminny w realizacji obowiązku wprowadzenia do opracowań planistycznych zasad ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego oraz zabytków. Ponadto, konferencja ma umożliwić samorządom gminnym przeprowadzaną pod tym kątem ocenę  opracowań planistycznych w trakcie ich wykonywania. Konferencja będzie zawierała także całościowe omówienie systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie zaawansowanym, z uwzględnieniem zmian prawnych zwłaszcza w zakresie: bilansowania terenów w studium uwarunkowań, zakresu studium uwarunkowań i planów miejscowych, znaczenia opracowania ekofizjograficznego i prognozy oddziaływania na środowisko.

Omówione zostanie najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów.

 

Konferencja adresowana jest do: pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za tematykę planowania przestrzennego.

 

Wybór i opracowanie materiałów oraz wystąpienie podczas konferencji  – 
dr Anna Fogel, radca prawny, specjalista w zakresie ochrony środowiska i planowania przestrzennego,  z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym na rzecz organów administracji publicznej i prywatnych inwestorów oraz prowadzeniu wykładów dla pracowników administracji samorządowej (urzędy gmin, Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego) i rządowej (regionalne dyrekcje ochrony środowiska, powiatowe inspektoraty sanitarne, Urząd Lotnictwa Cywilnego, urzędy wojewódzkie) a także  planistów przestrzennych, przedsiębiorców i organizacji społecznych. Współautor i redaktor naukowy Komentarza do ustawy krajobrazowej wydanego przez Wolters Kluwer.

 

Świadczenia dodatkowe:

Materiały konferencyjne i artykuły promocyjne, certyfikat, serwis kawowy, lunch.     

 

 

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI III

 

SESJA 1

 

1. ZASADY PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, SYSTEM PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, Z UWZGLĘDNIENIEM WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA. 

 

2. NADZORCZA I SĄDOWA KONTROLA AKTÓW PLANISTYCZNYCH – ZAKRES I TRYB ROZSTRZYGNIĘĆ NADZORCZYCH WOJEWODY, ZASKARŻENIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I PLANU MIEJSCOWEGO. 

 

3. KSZTAŁTOWANIE POLITYKI PRZESTRZENNEJ GMINY – STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY – ZAKRES I TRYB SPORZĄDZANIA WYZNACZANIE TERENÓW ZABUDOWY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH „USTAWĄ REWITALIZACYJNĄ” W ZAKRESIE BILANSU TERENÓW. 

 

4. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – ZAKRES I TRYB SPORZĄDZANIA ZA SZCZEGÓLNYM OMÓWIENIEM:

- prawidłowego współdziałania organów w procedurze planistycznej,

- różnic w procedurze i zakresie planów miejscowych w zależności od daty wszczęcia procedury i zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu – z uwzględnieniem zmian prawnych,

- możliwości wprowadzania ograniczeń w zabudowie z uwagi na ochronę przyrody i środowiska, w tym wyznaczania terenów zielonych,

- możliwość ograniczania intensywnej zabudowy rolniczej (fermy) z uwagi na ochronę środowiska,

- naruszeń zasad i trybu sporządzania planu,

- zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne.

 

5. PYTANIA I DYSKUSJA. 

 

6. PANEL DYSKUSYJNY.

 

 

SESJA 2

 

7. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I PLANU MIEJSCOWEGO: 

 

7.1. Dokumenty wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

7.2. Prognoza oddziaływania na środowisko.

7.3. Opiniowanie, udział społeczeństwa i przyjęcie dokumentu.

 

8. DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIU TERENU. 

9.DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO: POJĘCIE CELU PUBLICZNEGO, PRZESŁANKI WYDANIA, PROCEDURA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, TREŚĆ DECYZJI. 

 

10.DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY: PRZESŁANKI WYDANIA, W TYM ZASADA DOBREGO SĄSIEDZTWA, PROCEDURA WYDANIA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, TREŚĆ DECYZJI. 

 

11.PYTANIA I DYSKUSJA. 

 

12. PANEL DYSKUSYJNY.

 

 

Projekt  współfinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

l

Projekt  współfinansowany ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zdjęcia

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0