„PRZEKAZYWANIE I ROZLICZANIE DOTACJI W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE. ZMIANY DRUKÓW OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ...

„PRZEKAZYWANIE I ROZLICZANIE DOTACJI W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE. ZMIANY DRUKÓW OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ..."

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Artur Gluziński zapraszają  na szkolenie pt.:

„PRZEKAZYWANIE I ROZLICZANIE DOTACJI W TRYBIE 
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE. 
ZMIANY DRUKÓW OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ. 
PIERWSZE DOŚWIADCZENIA ZLECANIA ZADAŃ 
WG ZNOWELIZOWANYCH DRUKÓW OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ”,

zaplanowane w terminie 12 lutego 2020 r. tj. środa, w godzinach 9:00–14:00 
w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Cel szkolenia: w związku ze zmianami dotyczącymi przekazywania i rozliczania dotacji dla ngo rodzą się pytania wynikające z pierwszych doświadczeń z tym związanych - szczególnie w kwestii rozliczania rezultatów.

Zapraszam Państwa na szkolenie, które odpowie na Państwa wątpliwości i  omówi różne casusy.

 

Szkolenie skierowane jest do: pracowników samorządowych  zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia – Artur Gluzińskidoświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2015 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

1. Procedura zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Powiązanie z budżetem i innymi uchwałami (program współpracy). Zadania roczne i wieloletnie.

 

2. Kto może uczestniczyć w otwartym konkursie ofert? Nowe koła gospodyń wiejskich a uczestnictwo w konkursie.

 

3.Terminy ogłoszenia konkursów, konkurs na projekcie budżetu.

 

4. Ogłoszenie konkursowe – wyróżniki samorządu – wkład własny rzeczowy, osobowy i finansowy. Określenie zasad przesuwania środków w zadaniu.

 

5. Nowe druki ofert - termin stosowania, zasady określania rezultatów. Przykłady rezultatów. 

 

6. Jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji?

 

7. Elementy umowy realizacji zadania.

 

8. Zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy.

 

9. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.

 

10.  Przesunięcia między pozycjami kosztorysu, zwiększenie wkładu własnego i aneksy do umowy.

 

11.  Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji.

 

12.  Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania.

 

13.  Rozliczenie środków. Dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów.

 

14.  Rozliczenie rezultatów – udokumentowanie i mierzenie rezultatów. Przykłady.

 

15.  Jak postępować w przypadku nie osiągnięcia założonych rezultatów?

 

16.  Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków.

 

17.  Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur.

 

18.  W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu.

 

19.  Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków.

 

20.  Kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty?

 

21.  Zwrot dotacji.

 

22.  Rozliczenie dotacji w JST, naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dotacje.

 

23.  Małe granty – nowe druki oferty i sprawozdania.

 

24. Rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy.

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0