„REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY  I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW - REGULAMIN ZGODNY Z USTAWĄ Z 27 PAŹDZIERNIKA 2017 R. I OPINIOWANY PRZEZ WODY POLSKIE”

„REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW - REGULAMIN ZGODNY Z USTAWĄ Z 27 PAŹDZIERNIKA 2017 R. I OPINIOWANY PRZEZ WODY POLSKIE”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury
oraz radca prawny Krzysztof Gruszecki
zapraszają na konferencję bezpłatną dla Członków Stowarzyszenia pn.

 

„Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków -
regulamin zgodny z ustawą z 27 października 2017 r. 
 i opiniowany przez Wody Polskie”

realizowaną w ramach projektu pt.:

„Kompendium wiedzy z ochrony środowiska i gospodarki wodnej –
konferencje i warsztaty edukacyjne dla pracowników JST”

zaplanowaną w terminie 12 października 2020 r. tj. poniedziałek,
w godzinach 9:00 - 15:00
w sali konferencyjnej Hotelu Eco w Łowiczu, ul. Podrzeczna 22.

 

Celem projektu jest:  dyskusja i wymiana poglądów na tematy związane z ochroną prawną środowiska i jego zasobów, ze szczególnych uwzględnieniem obowiązków, jakie nakładają aktualne przepisy prawne oraz przygotowanie uczestników konferencji
do weryfikacji stopnia realizacji tych obowiązków.

 

Celem konferencji jest:  przedstawienie przebiegu procesu tworzenia i zatwierdzania cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w związku z koniecznością wypełnienia przez Rady Gmin obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2180) dotyczącego przekazania organowi regulacyjnemu do zaopiniowania projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Konferencja adresowana jest do: pracowników wydziałów gospodarki komunalnej urzędów miast i gmin oraz gminnych zakładów gospodarki komunalnej, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, osób zajmujących się weryfikacją oraz opracowywaniem wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także reprezentantów zarządów gmin, zarządców sieci, konserwatorów.

 

Wybór i opracowanie materiałów oraz wystąpienia podczas konferencji  – radca prawny Krzysztof Gruszecki, autor licznych opinii i ekspertyz dotyczących prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego; w latach 2004-2009 sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku i w Bydgoszczy; w latach 1995-2003 etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy; autor ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony środowiska, postępowania administracyjnego oraz sądowo administracyjnego, w tym „Prawo ochrony środowiska. Komentarz” (Warszawa 2008, 2009, 2011), „Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz” (Kraków 2005, Warszawa 2010, 2013), „Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz” (Wrocław 2009. Lex (El.) 2013), „Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów” (Wrocław 2010, 2011).

 

Świadczenia dodatkowe:

Materiały konferencyjne i artykuły promocyjne, certyfikat, serwis kawowy, lunch. 

Projekt  współfinansowany ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zdjęcia

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0