„ROZWÓJ LOKALNY I PONADLOKALNY  W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2021 - 2027”

„ROZWÓJ LOKALNY I PONADLOKALNY W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2021 - 2027”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury
zaprasza na
bezpłatne dla Członków Stowarzyszenia
spotkanie informacyjno – konsultacyjne pt.:

 

„ROZWÓJ LOKALNY I PONADLOKALNY
W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2021 - 2027”
,

 

zaplanowane w terminie 22 czerwca 2021 r. tj. wtorek, w godzinach
10:00–15:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Cel spotkania: nowa perspektywa unijna wyznaczy kluczowe kierunki rozwoju lokalnego na najbliższe lata. Okres bezpośrednio poprzedzający uruchomienie nowych środków to czas na opracowanie strategii oraz planów działania dla wspólnot lokalnych i regionalnych, a także na przygotowanie się do wdrożenia nowych regulacji prawnych.

Podczas spotkania eksperci z bogatym doświadczeniem praktycznym i doradczym w obszarze planowania oraz realizacji projektów finansowanych ze środków UE zwrócą uwagę na najważniejsze wyzwania, nowe regulacje unijne i krajowe, a także na kierunki koniecznych działań, które muszą podjąć osoby zajmujące się inwestycjami i planowaniem rozwoju lokalnego w Polsce.

 

Spotkanie skierowane jest do: kadry zarządzającej, tj. wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów oraz pracowników i kierowników komórek planujących, realizujących i nadzorujących inwestycje – departamentów, biur i działów inwestycji, rozwoju oraz projektów unijnych.

 

Wybór i opracowanie materiałów oraz prowadzenie spotkania:  
 

Agnieszka Dawydzik - specjalista z zakresu polityki regionalnej i finansowania UE. Jest ekspertem w Związku Miast Polskich, odpowiada za wsparcie miast oraz partnerstw jednostek samorządu terytorialnego  (JST) w tworzeniu nowych ścieżek rozwoju. Odpowiada za pogłębione analizy zjawisk deficytowych, które hamują rozwój lokalny. Specjalizuje się w badaniu zasobów, potencjałów lokalnych i czynników wpływających na konkurencyjność JST. Przez trzy lata pracowała jako menadżer w międzynarodowej firmie Deloitte w zespole wsparcia sektora publicznego. Realizowała m.in. zadania z zakresu rewitalizacji obszarowej, Human Smart City, dostępności, inteligentnych specjalizacji. Przez ponad 9 lat, od września 2006 do lutego 2016, związana z administracją rządową, jako dyrektor kierowała departamentem strategicznym w Ministerstwie Rozwoju/ Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Nadzorowała proces zarządzania strategicznego, opracowanie Średnioterminowej Strategii Rozwoju Kraju oraz 9 strategii zintegrowanych. Odpowiedzialna za negocjacje pakietu legislacyjnego 2014-2020,  przygotowanie, negocjacje i koordynację wdrażania Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych ją realizujących na lata 2014-2020. Realizowała zadania związane z koordynacją zarządzania regionalnymi programami operacyjnymi. W Ministerstwie współtworzyła system realizacji  Kontraktu Terytorialnego, odpowiadała za implementację instrumentów terytorialnych, w szczególności Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz instrumentów finansowych, w szczególności dla przedsiębiorstw i projektów miejskich. Absolwentka Politechniki Łódzkiej, studiów podyplomowych „Strategie rozwoju spółek kapitałowych” oraz Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie.

 

Przemysław Bajor – magister prawa międzynarodowego. Od 20 lat zajmuje się tematyką związaną z programowaniem strategicznym, rozwojem regionalnym. Od 17 lat właściciel firmy doradczej pozyskującej dotacje dla instytucji publicznych. Członek Rady Naukowej Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, członek Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii przy Marszałku Województwa Mazowieckiego. Wykładowca akademicki w zakresie programowania rozwoju lokalnego. Firma BAJOR CONSULTING wg. rankingów pisma Fundusze Europejskie jest najskuteczniejszą firmą pozyskującą dotacje w województwie łódzkim dla instytucji publicznych.

 

Artur Stelmach - specjalista z zakresu funduszy UE oraz polityki regionalnej. Jest doradcą w zakresie pozyskiwania środków UE, realizacji inwestycji oraz tworzenia dokumentów strategicznych dla podmiotów z sektora  publicznego i prywatnego. Od 2000 r. do 2015 r., doświadczenie zawodowe w Instytucjach Zarządzających (IZ) i Instytucjach Pośredniczących (IP/IPII) na poziomie regionalnym oraz krajowym (m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), odpowiedzialnych za wdrażanie zarówno Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), jak również opracowywanie dokumentów strategicznych szczebla regionalnego i krajowego. Jako dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego bezpośrednio odpowiedzialny za nadzór i opracowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) oraz Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (SRWŁ 2020). Od 2016 r. prowadzenie działalności gospodarczej STELMACH CONSULTING oraz współpraca z firmami konsultingowymi w zakresie doradztwa przy tworzeniu dokumentów strategicznych, pozyskiwania środków unijnych, przygotowywania i realizacji projektów w perspektywie 2014-2020/2021-2027 dla sektora prywatnego i publicznego. Od 2019 r. doradca w Związku Miast Polskich, odpowiada za wsparcie partnerstw jednostek samorządu terytorialnego  (JST) w tworzeniu nowych ścieżek rozwoju. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego oraz Podyplomowych Studiów Samorządu Terytorialnego.

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały w wersji elektronicznej, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad.

 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl