„SCHEMATY PODATKOWE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH –  OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ART. 86A DO 86O USTAWY Z DNIA  29 SIERPNIA 1997 R. ORDYNACJA PODATKOWA”

„SCHEMATY PODATKOWE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH – OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ART. 86A DO 86O USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. ORDYNACJA PODATKOWA”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
Maria Kowalik zapraszaja na szkolenie pt.:

 

„SCHEMATY PODATKOWE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH –

OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ART. 86A DO 86O USTAWY Z DNIA
29 SIERPNIA 1997 R. ORDYNACJA PODATKOWA”,

 

zaplanowane w terminie 19 października 2020 r. tj. poniedziałek,
w godzinach 9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco,
ul. Podrzeczna 22.

 

Cel szkolenia: analiza przepisów Ordynacji podatkowej, jak też objaśnień podatkowych wskazuje, że przy specyfice JST za schemat podatkowy może być uznana umowa z kontrahentem, porozumienie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przyjęte rozwiązania w zakresie powoływania nowych jednostek organizacyjnych do realizacji określonych rodzajów zadań, jak też przyjęty między nimi sposób rozliczeń.

W związku z centralizacją rozliczeń podatkowych w podatku VAT część sporządzanych schematów podatkowych wymagać będzie pozyskania niezbędnych danych ze wszystkich jednostek organizacyjnych.

Do posiadania Wewnętrznej Procedury MDR zobligowany jest promotor. W praktyce promotorem może być każdy, kto: opracowuje, oferuje, udostępnia lub wdraża uzgodnienia, w tym również jednostki samorządu terytorialnego. Należy również podkreślić, że Procedura MDR nie tylko zabezpiecza przed potencjalnymi wątpliwościami organów skarbowych, ale również może pomóc usystematyzować i podzielić między pracowników obowiązki w zakresie identyfikowania i raportowania schematów podatkowych i w ten sposób zapobiegać wysokim karom pieniężnym ze strony administracji skarbowej, tj. do 2 mln zł.

Przepisy o schematach podatkowych nie występowały dotychczas w polskim systemie podatkowym, stąd ważne jest przybliżenie pracownikom tego zagadnienia w sposób dla nich zrozumiały. Dlatego też intencją i celem szkolenia jest wyjaśnienie niezbędnych pojęć związanych ze schematami podatkowymi w zakresie, w jakim one mogą mieć zastosowanie w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych, bez zbędnego poszerzania tej wiedzy o zakres, który nie dotyczy Samorządów.

 

 

Szkolenie adresowane jest do: skarbników gmin/miast i powiatów, głównych księgowych i księgowych, pracowników księgowości stosujących na bieżąco przepisy prawa podatkowego, dyrektorów finansowych  i ekonomicznych,  pracowników służb finansowo-księgowych, a także do innych osób odpowiedzialnych za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w JST i ich jednostkach organizacyjnych.

 

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia -   Maria Kowalik, posiada wieloletnie doświadczenie pracy w Urzędzie Skarbowym i Izbie Skarbowej na wielu stanowiskach kierowniczych, w tym również na stanowisku Naczelnika Urzędu Skarbowego i Kierownika Oddziału VAT w Izbie Skarbowej; Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego; jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk podatkowy z zakresu procedury postępowania podatkowego, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, egzekucji administracyjnej, prawa karno-skarbowego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych. Zajmowała się kontrolą i orzecznictwem w I i II instancji – prowadziła kontrole, postępowania podatkowe, wydawała decyzje administracyjne i uczestniczyła w postępowaniach sądowych; uczestniczyła jako ekspert w audycjach radiowych i telewizyjnych, współpracowała z mediami w przygotowaniu artykułów prasowych na tematy podatkowe. Prowadzi wykłady na Forach Skarbników, Forach Radców Prawnych, Forach Instytucji Kultury.

 

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl