„SCHEMATY PODATKOWE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH –  OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ART. 86A DO 86O USTAWY Z DNIA  29 SIERPNIA 1997 R. ORDYNACJA PODATKOWA”

„SCHEMATY PODATKOWE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH – OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ART. 86A DO 86O USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. ORDYNACJA PODATKOWA”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
Maria Kowalik zapraszaja na szkolenie pt.:

 

„SCHEMATY PODATKOWE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH –

OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ART. 86A DO 86O USTAWY Z DNIA
29 SIERPNIA 1997 R. ORDYNACJA PODATKOWA”,

 

zaplanowane w terminie 18 czerwca 2021 r. tj. piątek,
w godzinach 9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco,
ul. Podrzeczna 22.

 

Cel szkolenia:  głównym celem szkolenia jest wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów określonych w art. 86a do 86o - Ordynacji podatkowej, tj.: rozpoznawania i przekazywania informacji o schematach podatkowych, które potencjalnie mogą wystąpić również w jednostkach samorządu terytorialnego (mam tu na uwadze schematy podatkowe inne niż transgraniczne, bowiem transgraniczne  dotyczą podatku dochodowego).
W praktyce nie ma takiej możliwości aby z założenia uznać, że w jednostkach samorządów terytorialnych nie wystąpią schematy podatkowe w zakresie podatku VAT. Ustawowa definicja schematu podatkowego jest bardzo szeroka a pojęcia (np. uzgodnienie, korzyść podatkowa, korzystający, promotor) w niej użyte są niejednoznaczne, ogólne i to też nie ułatwia wywiązania się z nałożonych obowiązków.

W związku z centralizacją rozliczeń podatkowych w podatku VAT część  sporządzanych schematów podatkowych wymagać będzie pozyskania niezbędnych danych ze wszystkich jednostek organizacyjnych. W tym celu niezbędne jest  przeszkolenie wszystkich tych  pracowników jednostek samorządów terytorialnych oraz ich scentralizowanych  jednostek budżetowych , którzy w swoim zakresie obowiązków służbowych podejmują takie działania, jak m. in.: przygotowywanie projektów umów, podpisywanie umów, zmiany umów, przygotowywanie projektów unijnych, rozliczanie podatku VAT. Udział pracowników w szkoleniu jest również warunkiem do wypełnienia kolejnych obowiązków Samorządu, który dotyczy wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Procedura ta zawiera obowiązkowe elementy, które określił ustawodawca i między innymi w jednym z punktów jest obowiązek upowszechniania wśród pracowników (nie ma w ustawie wskazania, których pracowników) wiedzy z zakresu schematów podatkowych. Z tych też powodów katalog pracowników jako uczestników szkolenia nie jest zamknięty, wybór natomiast należy do Państwa. Dokumentem potwierdzającym udział w szkoleniu jest lista obecności, którą załącza się do wewnętrznych procedur i przechowuje przez okres 5 lat wraz z pozostałymi dokumentami, które podlegają archiwizacji.

Procedura MDR nie tylko zabezpiecza przed potencjalnymi wątpliwościami organów skarbowych, ale również może pomóc usystematyzować i podzielić między pracowników obowiązki w zakresie identyfikowania i raportowania schematów podatkowych i w ten sposób zapobiegać wysokim karom pieniężnym ze strony administracji skarbowej tj. do 2 mln zł.

 

Szkolenie adresowane jest do: skarbników gmin/miast i powiatów, głównych księgowych i księgowych, pracowników księgowości stosujących na bieżąco przepisy prawa podatkowego, dyrektorów finansowych  i ekonomicznych,  pracowników służb finansowo-księgowych, a także do innych osób odpowiedzialnych za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w JST i ich jednostkach organizacyjnych.

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia -   Maria Kowalik, posiada wieloletnie doświadczenie pracy w Urzędzie Skarbowym i Izbie Skarbowej na wielu stanowiskach kierowniczych, w tym również na stanowisku Naczelnika Urzędu Skarbowego i Kierownika Oddziału VAT w Izbie Skarbowej; Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego; jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk podatkowy z zakresu procedury postępowania podatkowego, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, egzekucji administracyjnej, prawa karno-skarbowego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych. Zajmowała się kontrolą i orzecznictwem w I i II instancji – prowadziła kontrole, postępowania podatkowe, wydawała decyzje administracyjne i uczestniczyła w postępowaniach sądowych; uczestniczyła jako ekspert w audycjach radiowych i telewizyjnych, współpracowała z mediami w przygotowaniu artykułów prasowych na tematy podatkowe. Prowadzi wykłady na Forach Skarbników, Forach Radców Prawnych, Forach Instytucji Kultury.

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl