SPRAWOZDANIA O ODEBRANYCH I ZEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH, ODEBRANYCH NIECZYSTOŚCIACH CIEKŁYCH ORAZ REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYM”

SPRAWOZDANIA O ODEBRANYCH I ZEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH, ODEBRANYCH NIECZYSTOŚCIACH CIEKŁYCH ORAZ REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYM”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Sabina Kowalska zapraszają na szkolenie pt.:

„SPRAWOZDANIA O ODEBRANYCH I ZEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH, ODEBRANYCH NIECZYSTOŚCIACH CIEKŁYCH ORAZ REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYM”

zaplanowane w terminie 27 lutego 2019 r. tj. środa, w godzinach 9:00–14:00 
w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Celem szkolenia jest: dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności  w zakresie realizacji obowiązku sprawozdawczości. Szkolenie koncentruje się na aspektach prawnych, proceduralnych, administracyjnych i organizacyjnych gospodarki odpadami i sprawozdawczości w dziedzinie gospodarki odpadami.  

Na szkoleniu omówione zostanie także nowe Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów.

Szkolenie adresowane jest do: pracowników gmin/miast odpowiedzialnych w Urzędzie za sprawozdawczość wynikającą z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2018, poz. 1454, 1629)

Wybór i opracowanie materiałów oraz prowadzenie szkolenia – Sabina Kowalska, od kilkunastu lat związana z ochroną środowiska i gospodarką odpadami; od 1993 roku kierowała działem gospodarki odpadami w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Funkcje Prezesa międzygminnej spółki „Eko Dolina” pełni od momentu jej założenia, tj. od 1998 roku. Jest autorką szeregu dokumentów o charakterze strategicznym dla regionalnej gospodarki odpadami, w tym: program gospodarki odpadami dla aglomeracji gdyńskiej i miast sąsiadujących, analizy technologiczne  i ekonomiczne oraz studium wykonalności dla zakładu zagospodarowania odpadów w Łężycach. Obecnie zarządza wybudowanym zakładem zatrudniającym 97 osób i przygotowuje  kolejne fazy jego rozwoju i rozbudowy. Wspomaga także kształcenie kadr w dziedzinie ochrony środowiska, sprawując opiekę merytoryczną doktorantów i magistrantów  oraz kilkunastu staży i praktyk zawodowych. Prowadzi szkolenia w zakresie wdrażania projektów finansowanych ze środków unijnych. Współpracuje z szeregiem szkół w dziedzinie ochrony środowiska; działa w organizacjach ekologicznych i branżowych (PKE, KIGO, KFDZOM, PSBFP).

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

  1. PODSTAWY PRAWNE SPRAWOZDAWCZOŚCI, W TYM MIĘDZY INNYMI OMÓWIENIE SPRAWOZDAŃ: 

1)      w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 04 stycznia 2017 r., 

2)      w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska z dnia 06 marca 2017 r.,

3)      w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych, frakcji odpadów komunalnych z dnia 27 grudnia 2016 r.,

4)      w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania z dnia 22 grudnia 2017 r.

5)      w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi z dnia 26 lipca 2018 r. (nowe).

 

2. OBLICZANIE POZIOMÓW RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI NIEKTÓRYCH, FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ OBLICZANIE POZIOMÓW OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA.

 

3.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ GMIN:

 

1)      na co zwrócić uwagę,

2)      jak dokumentować dane źródłowe?

3)      jak weryfikować sprawozdania podmiotu odbierającego odpady?

4)      sprawozdania PSZOK,

5)      sprawozdania podmiotu zbierającego odpady.

 

4. WARSZTATY W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA SPRAWOZDAŃ GMINNYCH, OBLICZANIA POZIOMÓW RECYKLINGU I POZIOMÓW REDUKCJI SKŁADOWANIA ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI.

 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

w związku z awarią strony internetowej, proszę o kontakt w celu pobrania karty zgłoszenia.

Przepraszam za urtudnienia.

tel. 46/838 12 54, 535 41 66 48

e-mail: e.felczynska@bzura.pl  spigdb@bzura.pl

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0