„SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI...

„SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI...

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury
oraz r. pr. dr hab. Artur Modrzejewski
zapraszają na szkolenie bezpłatne dla Członków Stowarzyszenia pn.

„System gospodarowania odpadami komunalnymi –
z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku  gminach  oraz ustawie o odpadach
(ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska
oraz ustawy o odpadach)”


realizowane w ramach projektu pt.:
„Wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska -
szkolenia dla pracowników JST”

zaplanowane w terminie 07 października 2021 r. tj. czwartek,
w godzinach 9:00 - 15:00
w sali konferencyjnej Hotelu Eco w Łowiczu, ul. Podrzeczna 22.

 

 

Celem projektu jest:  dyskusja i wymiana poglądów na tematy związane z ochroną prawną środowiska i jego zasobów, ze szczególnych uwzględnieniem obowiązków, jakie nakładają aktualne przepisy prawne oraz przygotowanie uczestników szkoleń  do weryfikacji stopnia realizacji tych obowiązków.

 

Cel szkolenia:  aktualnie zakończone zostały prace nad ustawą z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów.

Nowe przepisy mają przyczynić się do obniżenie kosztów funkcjonowania i usprawnienia gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, a także ułatwić prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami i tym samym poprawić dostęp do instalacji przetwarzających odpady komunalne. Przedmiotem szkolenia będzie analiza systemowych rozwiązań z zakresu systemu utrzymania czystości i porządku w  gminach z uwzględnieniem najnowszych procedowanych zmian z odniesieniem do praktyki ich wprowadzania i egzekwowania; kompleksowa analiza regulacji wprowadzonych ww. aktami prawnymi oraz określenie wpływu tej ustawy na aktualnie funkcjonujące rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. W trakcie szkolenia omówione zostaną również odrębne regulacje określające sposób postępowania z odpadami komunalnymi w okresie pandemii.

Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w wiedzę pozwalającą na przygotowanie wdrożenia nowych regulacji z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach - zarówno w kontekście koniecznych zmian w aktach prawa miejscowego, prowadzonych postępowań w zakresie opłaty śmieciowej oraz rozwiązań systemowych związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów w normalnych.

 

Szkolenie adresowane jest do: urzędników administracji publicznej (urzędów gmin), zajmujących się tematyką odpadów komunalnych, pracowników spółek komunalnych (organizujących i nadzorujących system gospodarki odpadami komunalnymi), a także do podmiotów prowadzących działalność w postaci odbierania odpadów komunalnych.

 

Wybór i opracowanie materiałów oraz prowadzenie szkolenia  – r. pr. dr hab. Artur Modrzejewski – radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB. Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku orzekający m.in. w sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kar nakładanych na gruncie u.c.p.g. W latach 2012 – 2017 r. doradca prawny w PUHP „LECH” Sp. z o.o. (spółka komunalna zajmująca się organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Białystok, w tym również przygotowywaniem projektów aktów prawa miejscowego). W latach 2011 – 2012 doradca Prezydenta Białegostoku ds. tworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Aktualnie współpracownik kancelarii radców prawnych "BLC" Sp.k., w zakresie prawnych aspektów gospodarki odpadami. Wykładowca w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego w tym w szczególności z obszaru gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Świadczenia dodatkowe:

Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, artykuły promocyjne, certyfikat, serwis kawowy, lunch.

 

Projekt  współfinansowany ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl