„ZAMKNIĘCIE ROKU 2019 W JST, JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH, SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH ORAZ ZMIANY I NOWE OBOWIĄZKI W RACHUNKOWOŚCI NA 2020 R.”

„ZAMKNIĘCIE ROKU 2019 W JST, JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH, SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH ORAZ ZMIANY I NOWE OBOWIĄZKI W RACHUNKOWOŚCI NA 2020 R.”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz  Teresa Krawczyk zapraszają na szkolenie pt.:

„ZAMKNIĘCIE ROKU 2019 W JST, JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH, SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH ORAZ ZMIANY I NOWE OBOWIĄZKI W RACHUNKOWOŚCI NA 2020 R.”,

zaplanowane w terminie 31 stycznia 2020 r. tj. piątek, w godzinach 
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Cel szkolenia: szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu  zasady   dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2019 rok w przedstawionych powyżej  jednostkach sektora finansów publicznych i  wskazać na zmiany wprowadzone od 01 stycznia 2020 r.

Zamknięcie roku wymaga zgromadzenia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących tego roku, kompletnego ujęcia w księgach dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji lub zaistnienie zdarzeń gospodarczych, dokonania stosownych odpisów aktualizujących oraz  przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce.

Obszerny materiał (wraz ze schematami księgowań oraz wypełnionymi drukami  sprawozdań),  został dla Państwa przygotowany z tej tematyki w taki sposób, iż  zawiera również wyjaśnienia wszystkich pozycji, każdego elementu sprawozdania finansowego wraz z przykładami: Bilansu JST, Bilansu  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, Rachunku wyników, Zmian w funduszu jednostki, Informacji dodatkowej (zarządzenie, załączniki - tabele) - przykłady. Wskazanie tych zagadnień  wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne a w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli  różnych organów.

Szkolenie adresowane jest do: skarbników, głównych księgowych, pracowników służb finansowo- księgowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia -   Teresa Krawczyk -wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej, w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych, w tym: „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”(2011),  „Rachunkowość, ewidencje księgowe  oraz sprawozdawczość budżetowa  w rozliczeniach podatku VAT po centralizacji - z przykładami księgowań”(2016), „Plan kont 2018 - Zmiany w rachunkowości budżetowej  Komentarz dla jednostek i zakładów budżetowych”(2017), „Środki trwałe, oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”(2018 r.), „Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych” – red. P. Walczak - Rozdział X. „Mechanizm podzielonej płatności (split payment) w jednostkach samorządu terytorialnego” (2018), „Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych (2018): Rozdział VI. Środki trwałe wysokocenne i niskocenne w jednostkach sektora finansów publicznych z uwzględnieniem KSR 11, Rozdział VIII. Mechanizm podzielonej płatności w jednostkach samorządu terytorialnego, „Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury” (2018), „Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych – red. P. Walczak  (2019): Część IV. Dokumentacja związana z gospodarowaniem składnikami majątku. Część VI. Dokumentacja polityki rachunkowości. Część VII. Dokumentacja podatkowa (w tym: Rozdział I. Instrukcja odliczania podatku od towarów i usług na podstawie prewspółczynnika. Rozdział II. Instrukcja odliczania podatku  naliczonego na podstawie proporcji. Rozdział III. Mechanizm podzielonej płatności w jednostkach finansów publicznych), „Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury” red. T. Krawczyk (2019) oraz wiele publikacji książkowych o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

1. ZASADY RACHUNKOWOŚCI, GOSPODARKA FINANSOWA I ZAKŁADOWY PLAN KONT - po nowelizacjach wprowadzonych dla Budżetu Państwa, JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, w tym:

 

1)      ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu:

a)     zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym,

b)     błędów z lat poprzednich,

c)      zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu po sporządzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania,

 

2)      prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności,

 

3)      zachowanie porównywalności  sprawozdań finansowych,

 

4)      wiarygodność sprawozdań finansowych i obowiązek ich publikacji.

 

2. ZAMKNIĘCIE ROKU - harmonogram niezbędnych czynności.

 

3. WPROWADZENIE DO KSIĄG RACHUNKOWYCH WSZYSTKICH OPERACJI GOSPODARCZYCH I FINANSOWYCH, W TYM OSIĄGNIĘTYCH W ROKU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW – ze wskazaniem zmian na 2020 r.

 

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ORAZ ODSETKI:

 

1)      naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji  (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne  (zmiany od 01.01.2020 r.).

 

5. AKTUALIZACJA NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH - zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.

 

6. ŚRODKI TRWAŁE, POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE, WNIP,  ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE) - po zmianach - problemy z ewidencją:

 

1)      Przekazanie majątku jednostkom organizacyjnym sektora finansów publicznych - 
po zmianach (której instytucji?  jaka forma?) - błędy w przekazywaniu majątku.

 

2)      Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne  - źródła ich finansowania oraz  ujęcie i  ich ewidencja -  po zmianach przepisów:

a)     problemy z ewidencją (czy komputer nabyty za 7000 zł – księgować jako materiał – czy jako środek trwały ? jakie paragrafy?),

b)     różnice pomiędzy płaszczyzną paragrafową od płaszczyzną sprawozdawczości finansowej.

 

3)      Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 - zmiany wprowadzone do KŚT 2016 w porównaniu z KŚT 2010 - wprowadzone zmiany.

 

4)      NOWY - KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE”  (publikacja 29.05.2017 r.) - jak  ewidencjonować zagadnienia objęte standardem w jednostkach sektora finansów publicznych?

 

5)      Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych -  z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

a)     syntetyczna,

b)     analityczna,

c)      pozabilansowa,

d)     regulacje w polityce rachunkowości,

e)      miejsce i technika prowadzenia ewidencji.

 

6)      Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: określenie       ceny nabycia, kosztu wytworzenia, wartości godziwej oraz  trwałej utraty wartości - z uwzględnieniem KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zmiana wartości środka trwałego).

 

7)      Ulepszenia, modernizacja i remont  własnych  i obcych środków trwałych - z uwzględnieniem KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zmiana wartości środka trwałego).

 

8)      Zasady i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po zmianach przepisów.

 

9)      Likwidacja środków trwałych.

 

10)   Środki trwałe w budowie (inwestycje) - z uwzględnieniem KŚT 2016 i KSR nr 11 – proces inwestycyjny i jego rozliczenie.

 

7. INWENTARYZACJA  MAJĄTKU, ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA, KONT POZABILANSOWYCH - RODZAJE INWENTARYZACJI, TERMINY, METODY, ORGANIZACJA I DOKUMENTACJA (w załączeniu wzory)  - z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11:

 

1)      Cele  i  przedmiot   inwentaryzacji.

 

2)      Terminy i częstotliwość  inwentaryzacji.

 

3)      Metody  inwentaryzacji  (spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja….).

 

4)      Przygotowanie   obszarów   inwentaryzacji.

 

5)      Podział  obowiązków  oraz  kompetencje  w   zakresie inwentaryzacji   (kierownika jednostki, głównego księgowego, członków komisji inwentaryzacyjnej, członków zespołów spisowych….).

 

6)      Etapy   prac   inwentaryzacyjnych.

 

7)      Dokumentacja   inwentaryzacyjna (instrukcja inwentaryzacyjna, zarządzenie kierownika jednostki, arkusze spisu z natury, skontrum  zbiorów bibliotecznych, oświadczenia o odpowiedzialności materialnej, sprawozdanie   z przebiegu spisu 
z natury, protokoły, zestawienia ….).

 

8)      Różnice   inwentaryzacyjne.

 

8. PODSTAWY PRAWNE SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, WYDATKI NIEWYGASAJĄCE.

 

9. BILANS - ZASADY SPORZĄDZANIA BILANSU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (ORGANU) -  wzór - zmiany od 2018 r.

 

10.  BILANS - WYCENA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI AKTYWÓW I PASYWÓW W ŚWIETLE USTAWY O RACHUNKOWOŚCI -  ZASADY SPORZĄDZANIA BILANSU   JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – wzór - przykład.

 

11.  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY) po zmianie od 2018 r.- przychody i koszty -   konta zespołu „7”, „4” -  ewidencja, wycena, opis  - sposób prezentacji - przykład.

 

12.  ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM JEDNOSTKI - przykład.

 

13.  INFORMACJA DODATKOWA -  nowy element sprawozdania finansowego od 2018 roku - jak przygotowywać i ewidencjonować dane w ewidencji księgowej do tego sprawozdania?  (zasady ustalone przez organy - kontrola zarządcza – załączniki -  zarządzenia i tabele).

 

14. ZASADY SPORZĄDZANIA ŁĄCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - po dokonaniu eliminacji wzajemnych rozliczeń między jednostkami – przykład.

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0