Zrealizowane szkolenia l SPIGDB

Zrealizowane szkolenia

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

„ZAMKNIĘCIE ROKU 2019 W JST, JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH, SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH ORAZ ZMIANY I NOWE OBOWIĄZKI W RACHUNKOWOŚCI NA 2020 R.”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Teresa Krawczyk zapraszają na szkolenie pt.:

„ZAMKNIĘCIE ROKU 2019 W JST, JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH,...

„PRZEKAZYWANIE I ROZLICZANIE DOTACJI W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE. ZMIANY DRUKÓW OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ...

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Artur Gluziński zapraszają na szkolenie pt.:
„PRZEKAZYWANIE I ROZLICZANIE DOTACJI W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU...

„ZADANIA GMIN ZWIĄZANE Z USUWANIEM NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Robert Litwinek zapraszają na konferencję bezpłatną dla Członków Stowarzyszenia pn.
„Zadania gmin związane z usuwaniem...

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W ROKU 2020

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Katarzyna Zychowicz zapraszają na szkolenie pt.: „DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W ROKU 2020”, zaplanowane w terminie 27 stycznia 2020 r. tj. poniedziałek,...

ZADANIA I KOMPETENCJE JST W ZAKRESIE LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Polski Alarm Smogowy zapraszają na konferencję bezpłatną dla Członków Stowarzyszenia pn. „Zadania i kompetencje JST w zakresie likwidacji niskiej...

OCHRONA ZWIERZĄT W GMINIE NA TLE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU. ANALIZA FUNKCJONOWANIA PROGRAMÓW OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI. ZWIERZĘTA DZIKO ŻYJĄCE A OBOWIĄZKI GMINY. WZORY PISM I DECYZJI

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Dariusz Matuk zapraszają na konferencję bezpłatną dla Członków Stowarzyszenia pn.„Ochrona zwierząt w gminie na tle zadań związanych z utrzymaniem czystości...

NOWELIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (2019) ORAZ INNYCH AKTÓW PRAWNYCH – ANALIZA NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz dr Artur Modrzejewski zapraszają na szkolenie pt.: „NOWELIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (2019) ORAZ INNYCH AKTÓW PRAWNYCH...

NOWE FORMULARZE PIT – 11 – PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE TEGO I INNYCH OBOWIĄZKÓW PŁATNIKA PODATKU PIT ZWIĄZANYCH ZE ZMIANAMI PRZEPISÓW USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W ROKU 2019

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Katarzyna Furmańczyk zapraszają na szkolenie pt.: „NOWE FORMULARZE PIT – 11 – PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE TEGO I INNYCH OBOWIĄZKÓW PŁATNIKA PODATKU PIT...

„ZAMKNIĘCIE ROKU 2019 W JST, JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH, SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH ORAZ ZMIANY I NOWE OBOWIĄZKI W RACHUNKOWOŚCI NA 2020 R.”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Teresa Krawczyk zapraszają na szkolenie pt.: „ZAMKNIĘCIE ROKU 2019 W JST, JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH, SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH ORAZ ZMIANY I NOWE OBOWIĄZKI...

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ PROGÓW UNIJNYCH - WYBRANE ASPEKTY

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Adam Wiktorowski zapraszają na szkolenie pt.: „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ PROGÓW UNIJNYCH - WYBRANE ASPEKTY”, zaplanowane w terminie 06 grudnia 2019...

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Maria Kowalik zapraszają na szkolenie pt.: „ZMIANY W PODATKU VAT W JST I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH W 2019/2020 R., WYLICZANIE PRE-WSKAŹNIKA NA 2020...

INWENTARYZACJA MAJĄTKU I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 R. - PO ZMIANACH PRZEPISÓW

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Teresa Krawczyk zapraszają na szkolenie pt.: „INWENTARYZACJA MAJĄTKU I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 R. - PO...

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE – STRUKTURA ORGANIZACYJNA, KOMPETENCJE I ZADANIA WÓD POLSKICH

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz mec. Krzysztof Gruszecki zapraszają na konferencję bezpłatną dla Członków Stowarzyszenia pn.: „PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE – STRUKTURA...

SUBWENCJA OŚWIATOWA W ROKU 2020, ROZLICZENIE KOSZTÓW ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO UCZNIÓW I DZIECI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I INNE BIEŻĄCE SPRAWY

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Katarzyna Zychowicz zapraszają na szkolenie pt.: „SUBWENCJA OŚWIATOWA W ROKU 2020, ROZLICZENIE KOSZTÓW ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO UCZNIÓW...

ZARZĄDZANIE PASEM DROGOWYM - ZMIANY W USTAWIE. POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE I WYDAWANIE ZEZWOLEŃ. OPŁATY, KARY, WYKROCZENIA

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Dariusz Matuk zapraszają na szkolenie pt.: „ZARZĄDZANIE PASEM DROGOWYM - ZMIANY W USTAWIE. POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE I WYDAWANIE ZEZWOLEŃ. OPŁATY, KARY,...

PRAWA I OBOWIĄZKI DYREKTORA - KIEROWNIKA Z PUNKTU WIDZENIA ZASAD KIEROWANIA I ROZLICZANIA POBYTU W DPS W ŚWIETLE KONTROLI RIO. NOWELIZACJA USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ Z DNIA 19 LIPCA 2019 R.

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Ewa Buczkowska zapraszają na szkolenie pt.: „PRAWA I OBOWIĄZKI DYREKTORA/KIEROWNIKA Z PUNKTU WIDZENIA ZASAD KIEROWANIA I ROZLICZANIA POBYTU W DPS...

PROBLEMATYKA PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI W PRAKTYCE GMIN

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Wiesław Podhorodecki zapraszają na szkolenie pt.: „PROBLEMATYKA PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI W PRAKTYCE GMIN”, zaplanowane w terminie 11 grudnia 2019 r. tj....

ZADANIA GMINY W ZAKRESIE KONTROLI FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY KOMUNALNE. NADZÓR Z URZĘDU I W TERENIE

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz pracownicy WIOŚ w Łodzi zapraszają na konferencję bezpłatną dla Członków Stowarzyszenia pn.: „ZADANIA GMINY W ZAKRESIE KONTROLI FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY...

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH W NOWYM PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Adam Wiktorowski zapraszają na szkolenie pt.: „ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH W NOWYM PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”,...

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PO ZMIANACH OD 04 MAJA 2019 R. - OBOWIĄZKI PRACODAWCY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, W TYM OŚWIATOWYCH

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Ewa Buczkowska zapraszają na szkolenie pt.: „ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PO ZMIANACH OD 04 MAJA 2019 R. - OBOWIĄZKI PRACODAWCY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, W TYM...

NOWELIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ INNYCH AKTÓW PRAWNYCH – ANALIZA NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz prof. dr hab. Marek Górski i dr inż. Barbara Kozłowska zapraszają na konferencję bezpłatną dla Członków Stowarzyszenia pn.: „NOWELIZACJA USTAWY...

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH I OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Dariusz Matuk zapraszają na szkolenie pt.: „NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH I OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO”,...

OCHRONA OBIEKTÓW I TERENÓW ZABYTKOWYCH NA OBSZARZE GMINY NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY I USTAWY O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz dr. Tomasz Bojar-Fijałkowski zapraszają na konferencję bezpłatną dla Członków Stowarzyszenia pn.: „OCHRONA OBIEKTÓW I TERENÓW ZABYTKOWYCH NA OBSZARZE...

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI W KONTEKŚCIE ZMIAN W PRAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01 WRZEŚNIA 2019 ROKU, PRZEGLĄD ISTOTNYCH ZMIAN PRAWNYCH DLA DYREKTORÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ ORGANÓW PROWADZĄCYCH

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Katarzyna Zychowicz zapraszają na szkolenie pt.: „REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI W KONTEKŚCIE ZMIAN W PRAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01 WRZEŚNIA 2019 ROKU, PRZEGLĄD...

JAK ZGODNIE Z PRAWEM WYKONYWAĆ USTAWOWE OBOWIĄZKI KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ...

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Sławomira Prokopowicz zapraszają na szkolenie pt.: „JAK ZGODNIE Z PRAWEM WYKONYWAĆ USTAWOWE OBOWIĄZKI KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZWIĄZANE...

ZMIANY W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH. WYŻSZE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU, ZMIANA SKALI PODATKOWEJ OD PAŹDZIERNIKA 2019 R., A NOWE OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU PIT

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Katarzyna Furmańczyk zapraszają na szkolenie pt.: „ZMIANY W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH. WYŻSZE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU, ZMIANA SKALI...

ZMIANY W VAT W 2019 R. LIKWIDACJA ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA, BIAŁA LISTA PODATNIKÓW, POZOSTAŁE ZMIANY PRZEPISÓW

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Wojciech Zajączkowski zapraszają na szkolenie pt.: „ZMIANY W VAT W 2019 R. LIKWIDACJA ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA, BIAŁA LISTA PODATNIKÓW, POZOSTAŁE ZMIANY...

LIKWIDACJA PIT DLA MŁODYCH – OMÓWIENIE ZMIAN W USTAWIE PIT I INNYCH OBOWIĄZKÓW PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO W ROKU 2019

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Katarzyna Furmańczyk zapraszają na szkolenie pt.: „LIKWIDACJA PIT DLA MŁODYCH – OMÓWIENIE ZMIAN W USTAWIE PIT I INNYCH OBOWIĄZKÓW PŁATNIKA...

PROBLEMATYKA OCHRONY PRZYRODY I ZABYTKÓW W STUDIACH UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMIN ORAZ W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz dr. Anna Fogel zapraszają na konferencję bezpłatną dla Członków Stowarzyszenia pn.: „PROBLEMATYKA OCHRONY PRZYRODY I ZABYTKÓW W STUDIACH UWARUNKOWAŃ...

„ZMIANY W KASACH FISKALNYCH OD 1 MAJA 2019 R. KASY REJESTRUJĄCE – OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA, SANKCJE”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Wojciech Zajączkowski zapraszają na szkolenie pt.: „ZMIANY W KASACH FISKALNYCH OD 1 MAJA 2019 R. KASY REJESTRUJĄCE – OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA, SANKCJE”...

WYBÓR ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020 - 2023. NOWE PRZEPISY, ZADANIA GMINY, PROCEDURA, WZORY DOKUMENTÓW, PRAKTYKA

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz dr Rafał Budzisz zapraszają na szkolenie pt.: „WYBÓR ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020 - 2023. NOWE PRZEPISY, ZADANIA GMINY, PROCEDURA, WZORY DOKUMENTÓW,...

DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ OPS, PCPR, DPS Z PUNKTU WIDZENIA KONTROLI RIO

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Ewa Buczkowska zapraszają na szkolenie pt.: „DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ OPS/PCPR/DPS Z PUNKTU WIDZENIA KONTROLI RIO” zaplanowane...

WIZUALNA OCENA STANU DRZEW DLA PODJĘCIA DECYZJI W ZAKRESIE WYCINKI - PODSTAWY, ZASADY, METODY I SPOSOBY OCENY

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska zapraszają na bezpłatne dla Członków Stowarzyszenia warsztaty edukacyjne pn.: „Wizualna ocena stanu drzew dla podjęcia decyzji...

OCHRONA PRAWNA DRZEW LUB KRZEWÓW W ŚWIETLE AKTUALNYCH ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz mec. Krzysztof Gruszecki zapraszają na konferencję bezpłatną dla Członków Stowarzyszenia pn.: „Ochrona prawna drzew lub krzewów w świetle aktualnych...

ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2019 2020 PRZY UWZGLĘDNIENIU AKTUALNEGO STANU PRAWNEGO

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Katarzyna Zychowicz zapraszają na szkolenie pt.: „ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PRZY UWZGLĘDNIENIU AKTUALNEGO STANU PRAWNEGO”, zaplanowane...

FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA TERENIE GMINY

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Ewa Buczkowska zapraszają na szkolenie pt.: „FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA TERENIE GMINY” zaplanowane w terminie 28 marca 2019 r. tj....

„ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - WSZYSTKO, CO ZAMAWIAJĄCY MUSI WIEDZIEĆ O DOKUMENTACH ELEKTRONICZNYCH I PODPISIE ELEKTRONICZNYM”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Adama Wiktorowski zapraszają na szkolenie pt.: „ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - WSZYSTKO, CO ZAMAWIAJĄCY MUSI WIEDZIEĆ O DOKUMENTACH ELEKTRONICZNYCH...

ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE ZASIŁKÓW W 2018 I 2019 ROKU

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Łodzi zapraszają na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.: „ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE...

ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO, DYREKTORÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY PRAWO OŚWIATOWE Z DNIA 22 LISTOPADA 2018 R....

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Katarzyna Zychowicz zapraszają na szkolenie pt.: „ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO, DYREKTORÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY PRAWO...

„PROCES INWESTYCYJNY W KONTEKŚCIE NOWEGO PRAWA WODNEGO. AKTUALNE PROBLEMY Z WYDAWANIEM DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH PO 01 STYCZNIA 2018 R.”

Zapraszam na konferencję bezpłatną dla członków Stowarzyszenia pn.: „Proces inwestycyjny w kontekście nowego prawa wodnego. Aktualne problemy z wydawaniem decyzji środowiskowych po 01 stycznia 2018 r.” realizowaną...

SPRAWOZDANIA O ODEBRANYCH I ZEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH, ODEBRANYCH NIECZYSTOŚCIACH CIEKŁYCH ORAZ REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYM”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Sabina Kowalska zapraszają na szkolenie pt.: „SPRAWOZDANIA O ODEBRANYCH I ZEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH, ODEBRANYCH NIECZYSTOŚCIACH CIEKŁYCH ORAZ REALIZACJI ZADAŃ...

„SPRAWOZDANIA FINANSOWE I ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Agnieszka Drożdżal zapraszają na szkolenie pt.: „SPRAWOZDANIA FINANSOWE I ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH...

WPROWADZONE I PLANOWANE ZMIANY W PODATKU VAT W 2019 R.”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Wojciech Zajączkowski zapraszają na szkolenie pt.: „WPROWADZONE I PLANOWANE ZMIANY W PODATKU VAT W 2019 R.”, zaplanowane w terminie 10 stycznia 2019...

„NOWELIZACJA OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ W ZLECANIU ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM - NOWE PRZEPISY WYKONAWCZE DO USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Artur Gluziński zapraszają na szkolenie pt.: „NOWELIZACJA OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ W ZLECANIU ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM – NOWE...

„ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2019 ROKU”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Arkadiusz Jamka zapraszają na szkolenie pt.: „ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2019 ROKU”, zaplanowane w terminie 14 stycznia 2019 r. tj. poniedziałek,...

„OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU PIT W ROKU 2018 – ROZLICZANIE NALEŻNOŚCI PRACOWNICZYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ W OPARCIU O AKTUALNE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH. ZMIANY NA ROK 2019”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Katarzyna Furmańczyk zapraszają na szkolenie pt.: „OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU PIT W ROKU 2018 – ROZLICZANIE NALEŻNOŚCI PRACOWNICZYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ...

„SPLIT PAYMENT ORAZ PROBLEMATYKA FAKTUROWANIA (Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI O OBOWIĄZKU FAKTUROWANIA ELEKTRONICZNEGO W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH OD 2019 R.)”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Wojciech Zajączkowski zapraszają na szkolenie pt.: „SPLIT PAYMENT ORAZ PROBLEMATYKA FAKTUROWANIA (Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI O OBOWIĄZKU FAKTUROWANIA ELEKTRONICZNEGO...

„OBECNE ZADANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTYCZĄCE ZWIERZYNY I PRAWA ŁOWIECKIEGO”

Zapraszam na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.:pt.: „OBECNE ZADANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTYCZĄCE ZWIERZYNY I PRAWA ŁOWIECKIEGO” w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie pt.:...

„AKTUALNE ROZWIĄZANIA PRAWNE DOTYCZĄCE GOSPODARKI LEŚNEJ W LASACH NIEPAŃSTWOWYCH”

Zapraszam na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.: „AKTUALNE ROZWIĄZANIA PRAWNE DOTYCZĄCE GOSPODARKI LEŚNEJ W LASACH NIEPAŃSTWOWYCH” w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie pt.:...

„POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ NIENALEŻNIE POBRANYCH NA TLE USTAW: O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH, O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI, O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW ORAZ O POMOCY SPOŁECZNEJ”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Dariusza Matuk zapraszają na szkolenie pt.: „POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ NIENALEŻNIE POBRANYCH NA TLE USTAW: O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH, O POMOCY PAŃSTWA...

„POSTEPOWANIE EGZEKUCYJNE W STOSUNKU DO OBOWIĄZKÓW O CHARAKTERZE NIEPIENIĘŻNYM. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE”

Zapraszam na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.: „POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W STOSUNKU DO OBOWIĄZKÓW O CHARAKTERZE NIEPIENIĘŻNYM. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE” w ramach projektu realizowanego...

„NAJCZĘSTSZE PROBLEMY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Agnieszka Drożdżal zapraszają na szkolenie pt.: „NAJCZĘSTSZE PROBLEMY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ”, zaplanowane w terminie 10 maja 2018 r. tj. czwartek,...

„DROGI WEWNĘTRZNE. ZASADY UDOSTĘPNIENIA NIERUCHOMOŚCI POD DROGAMI WEWNĘTRZNYMI”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Wiesław Podhorodecki zapraszają na szkolenie pt.: „DROGI WEWNĘTRZNE. ZASADY UDOSTĘPNIENIA NIERUCHOMOŚCI POD DROGAMI WEWNĘTRZNYMI”, zaplanowane w terminie 19...

„PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2017 I OTWARCIA ROKU 2018 W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA. OMÓWIENIE NOWYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Agnieszka Drożdżal zapraszają na szkolenie pt.: „PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2017 I OTWARCIA ROKU 2018 W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH PO ZMIANACH PRZEPISÓW...

„ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Adam Wiktorowski zapraszają na szkolenie pt.: „ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE” zaplanowane w terminie 16 marca 2018 r. tj. piątek,...

„TARYFA DLA WODY I ŚCIEKÓW PO NOWELIZACJI USTAWY O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ I ZBIOROWYM ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW...

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Mirosław Krzyszczak zapraszają na szkolenie pt.: „TARYFA DLA WODY I ŚCIEKÓW PO NOWELIZACJI USTAWY O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ I ZBIOROWYM...

„ZADANIA I KOMPETENCJE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZYRODY”

Zapraszam na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.: pt.: „ZADANIA I KOMPETENCJE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZYRODY” w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie...

„PODATEK VAT W GMINACH W 2017 I W 2018 R. – KOREKTA ROCZNA I WIELOLETNIA. ZMIANY PO WPROWADZENIU CENTRALIZACJI - WAŻNE OBSZARY ZWIĄZANE Z ROZLICZENIEM PODATKU WYMAGAJĄCE ZWRÓCENIA UWAGI”

towarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury Maria Kowalik zapraszają na szkolenie pt.: „PODATEK VAT W GMINACH W 2017 I W 2018 R. – KOREKTA ROCZNA I WIELOLETNIA. ZMIANY PO WPROWADZENIU...

„NOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Agnieszka Drożdżal zapraszają na szkolenie pt.: „NOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH”...

„POSTĘPOWANIE W SPRAWIE SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI DLA PRACOWNIKÓW ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz dr Agnieszka Korzeniowska - Polak zapraszają na szkolenie pt.: „POSTĘPOWANIE W SPRAWIE SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI DLA PRACOWNIKÓW ORGANÓW...

„USTAWA O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH - PRZEGLĄD NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH I OMÓWIENIE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ ISTOTNYCH DLA JST I DYREKTORÓW SZKÓŁ”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Katarzyny Zychowicz zapraszają na szkolenie pt.: „USTAWA O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH - PRZEGLĄD NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH I OMÓWIENIE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ...

„USTAWA PRAWO WODNE. KONSEKWENCJE NOWYCH REGULACJI W PRAKTYCE”

Zapraszam na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.: „USTAWA PRAWO WODNE. KONSEKWENCJE NOWYCH REGULACJI W PRAKTYCE” w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie pt.: „Rola pożytecznych...

„NOWE PRAWO WODNE W PRAKTYCE GMIN I PRZEDSIĘBIORSTW WODNO-KANALIZACYJNYCH. „WODY POLSKIE” JAKO REGULATOR RYNKU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. PRZYGOTOWYWANE ZMIANY ZASAD ZATWIERDZENIA TARYF”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Mirosław Krzyszczak zapraszają na szkolenie pt.: „NOWE PRAWO WODNE W PRAKTYCE GMIN I PRZEDSIĘBIORSTW WODNO-KANALIZACYJNYCH. „WODY POLSKIE” JAKO REGULATOR...

„NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM W JST I JEGO INWENTARYZACJA PO ZMIANACH PRAWNYCH”

towarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Agnieszka Drożdżal zapraszają na szkolenie pt.: „NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM W JST I JEGO INWENTARYZACJA PO ZMIANACH PRAWNYCH”, zaplanowane...

„JAK SKUTECZNIE WYEGZEKWOWAĆ PRAWIDŁOWE OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH?...

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Sławomira Prokopowicz zapraszają na szkolenie pt.: „JAK SKUTECZNIE WYEGZEKWOWAĆ PRAWIDŁOWE OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH? NOWELIZACJA...

„OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU PIT W ROKU 2017 – ROZLICZANIE NALEŻNOŚCI PRACOWNICZYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ W OPARCIU O AKTUALNE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH. ZMIANY NA ROK 2018”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Katarzyna Furmańczyk zapraszają na szkolenie pt.: „OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU PIT W ROKU 2017 – ROZLICZANIE NALEŻNOŚCI PRACOWNICZYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ...

„NATURALNE TECHNOLOGIE W PROCESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z ROLNICZYM ZAGOSPODAROWANIEM OSADÓW”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury zapraszają na konferencję bezpłatną pn.: „Naturalne technologie w procesie oczyszczania ścieków z rolniczym...

„SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA, PROBLEMY I WYZWANIA ZWIĄZANE Z CZYNNOŚCIĄ WPROWADZANIA DANYCH DO NOWEJ APLIKACJI ZMODERNIZOWANEGO SIO”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Katarzyna Zychowicz zapraszają na szkolenie pt.: „SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA, PROBLEMY I WYZWANIA ZWIĄZANE Z CZYNNOŚCIĄ...

„OCHRONA ZWIERZĄT W GMINIE NA TLE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU. ANALIZA FUNKCJONOWANIA PROGRAMÓW OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI. ZMIANY W USTAWIE W 2017 R. ZWIERZĘTA DZIKO ŻYJĄCE A OBOWIĄZKI GMINY”

Zapraszam na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.: „OCHRONA ZWIERZĄT W GMINIE NA TLE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU. ANALIZA FUNKCJONOWANIA PROGRAMÓW OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI...

„OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANYCH”

apraszam na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.: „OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANYCH” w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie pt.:...

„ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW. KARY ZA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW. NOWELIZACJA Z 11 MAJA 2017 ROKU”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Dariusz Matuk zapraszają na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.: „Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za usunięcie drzew...

„ZMIANY W USTAWIE O DROGACH PUBLICZNYCH OD 01 STYCZNIA 2017 R. NOWE OBOWIĄZKI ZARZĄDCÓW DRÓG”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Wiesław Podhorodecki zapraszają na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.: „ZMIANY W USTAWIE O DROGACH PUBLICZNYCH OD 01 STYCZNIA 2017 R. NOWE...

„Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2017 roku w zakresie projektów inwestycyjnych”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury zaprasza członków Stowarzyszenia na spotkanie informacyjne na temat „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska...

„ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2017 ROKU”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Arkadiusz Jamka zapraszają na szkolenie pt.: „ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2017 ROKU”, zaplanowane 23 stycznia 2017 r. tj. poniedziałek, w godzinach 9:00...

„RADYKALNE ZMIANY  W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH”

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Bartłomiej Opaliński zapraszają na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.: „RADYKALNE ZMIANY W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH”, zaplanowane 30...

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl